Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác chống khai thác IUU
Đăng ngày 23-03-2023 17:05, Lượt xem: 298

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 14-3-2023 về việc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025 và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4, với yêu cầu đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, có hiệu quả và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố; chủ động trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác IUU.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các quy định về phòng, chống khai thác IUU, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC; quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao đời sống sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo đó, nhiệm vụ chính của Kế hoạch là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không vi phạm khai thác IUU; phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kịp thời phát hiện, tố giác, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 3-6-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác quản lý, cấp Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá theo hạn ngạch (tập trung khối tàu khai thác vùng lộng, ven bờ); rà soát, kiểm tra hiện trạng hoạt động của các tàu cá chưa đánh dấu tàu cá, chưa cấp giấy phép Giấy phép khai thác thủy sản, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để yêu cầu chủ tàu thực hiện hoặc xóa đăng ký đối với tàu cá đã xả bản, tàu cá thuộc diện mất tích theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017. Đầu tư, nâng cấp hoàn thiện đồng bộ hạ tầng nghề cá tại khu Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang đáp ứng yêu cầu về dịch vụ hậu cần nghề cá, quản lý, kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản từ khai thác; xử lý vi phạm khai thác IUU.

Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ rà soát, cơ cấu lại nhân lực trong chỉ tiêu được giao đảm bảo yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí kinh phí, trang thiết bị tại các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ cho công tác chống khai thác IUU. Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiếm tra, kiểm soát tàu cá khai thác hải sản trên biển và khi ra vào cảng cá Thọ Quang, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, đặc biệt là tàu cá vi phạm trái phép vùng biển nước ngoài, tàu cá không lắp đặt hoặt không bật thiết bị GSHT, vi phạm về Nhật ký khai thác thủy sản và xuất nhập bến, không có các giấy tờ theo quy định như giấy phép KTTS, đăng ký tàu cá, đăng kiêm tàu cá.

Đồng thời, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá của thành phố và kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ theo dối, quản lý theo quy định. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương; kịp thời động viên, khen thường và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, công việc dược giao.

UBND thành phố giao các sở, ban ngành, địa phương: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố, UBND các quận có quản lý nghề cá và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhịệm vụ được giao tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các văn bản của UBND thành phố về chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ Vàng” của Ủy ban châu Âu. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Thủy sản, các quy định về chống khai thác IUU; nghiên cứu đổi mới các hình thức tuyên truyền sinh động, trực quan hơn, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để ngư dân và các thành phần liên quan nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, không vi phạm khai thác IUU.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân của các đơn vị trực thuộc và lực lượng chức năng liên quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của các đơn vị trực thuộc trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý nghiêm túc tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU gây ảnh hưởng đến nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC. Các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả chi đạo, điều hành trong công tác chống khai thác IUU, nỗ lực tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho các cơ quan quản lý thủy sản, các lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong trong việc triển khai thực hiện chống khai thác IUU. Tự điều tiết, cân đối, bổ sung nguồn nhân lực cho Chi cục Thủy sản để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ mới theo quy định của Luật Thủy sản như vận hành Hệ thống giám sát tàu cá, kiểm tra tàu cá tại Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá...

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương và thành phố Đà Nẵng về hỗ trợ phát triển thủy sản; tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển thủy sản theo các Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng. Tham mưu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp Cảng cá Thọ Quang, cơ sở hạ tầng nghề cá; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào đầu tư, quản lý hạ tầng nghề cá tại địa phương.

Rà soát về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện làm việc và kinh phí bố trí tại cảng cá Thọ Quang nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản từ khai thác; xử lý vi phạm khai thác IUU. Hằng năm, xây dựng Kế hoạch của Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện, nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố, tổ chức kiểm tra thực tế công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ về chống khai thác IUU.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT tăng cường các biện pháp quản lý thiết bị, ngăn ngừa vi phạm (niêm phong thiết bị vào vị trí cố định trên tàu cá, giám sát chặt chẽ việc niêm phong, mở niêm phong, niêm phong lại thiết bị giám sát hành trình tàu cá); rà soát, kiểm tra và cập nhật đầy đủ thông tin quản lý tàu cá Đà Nẵng vào hệ thống giám sát tàu cá theo quy định; hướng dẫn chủ tàu, thuyền trường sử dụng, bảo quản thiết bị GSHT để đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng.

Tổ chức triển khai thực hiệu nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chống khai thác IUU. Đảm bảo công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đúng theo quy định; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ lưu trữ liên quan đến xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản như: Nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản; hồ sơ về tàu cá vi phạm khai thác IUU bị xử lý, hồ sơ kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản cập cảng. Đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác phòng cháy, chữa cháy tại cảng cá.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng cá Thọ quang, đảm bảo tất cả các tàu cá neo đậu trong khu vực cảng cá phải có dữ liệu đã qua kiểm soát, giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng. Lập danh sách tàu cá không tham gia khai thác thủy sản và các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU gửi các cơ quan chức năng và phân công cụ thể đơn vi, cá nhân theo dõi quản lý.

Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tàu cá vi phạm khai thác IUU, không để xảy ra vụ việc tàu cá và ngư dân thành phố Đà Nẵng khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài. Điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm khai thác IUU về Nhật ký khai thác, ngắt kết nối thiết bị VMS, vượt ranh giới trên biển được phát hiện qua thiết bị VMS, vi phạm về đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, đánh dấu tàu cá, tàu cá không cập cảng chỉ định theo quy định...; đặc biệt là hành vi vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài. Xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao khi tàu cá có hành vi vi phạm nhưng không tiến hành xử lý theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá của thành, phố, đảm bảo các tàu cá còn hoạt động được cấp phép, đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu tàu cá VNFishbase. Tổ chức trực 24/24 giơ thực hiện giám sát tàu cá của thành phố hoạt động trên biển qua Hệ thống giám sát tàu cá và phối hợp với các đơn vị liên quan cảnh báo chủ tàu, thuyền trưởng khi đưa tàu vượt ranh giới cho phép trên biển hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá khi hoạt động trên biển, xử lý nghỉêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tàu cá, xác nhận nguyên liệu,chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác để thuận lợi lưu trữ, theo dõi, truy xuất, quản lý.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố có nhiệm vụ triển khai hiệu quả công tác hướng dẫn, yêu cầu chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu khai thác hải sản vùng khơi ký “Cam kết về thông tin liên lạc tàu cá” và “Bản cam kết không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép”. Tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát, quân lý chặt chẽ tàu cá và thuyền viên xuất bến, nhập bến; không cho phép xuất bến đối với tàu cá: không đầy đủ các giấy tờ liên quan đến người, phương tiện theo quy định, vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình (chưa lắp đặt thiết bị hoặc thiết bị chưa được kẹp chì); tổ chức quản lý cảng cá chưa xác nhận rời cảng tại sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá, tàu cá có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mặt khác, tổ chức sử dụng hiệu quả mạng thông tin liên lạc biển, hệ thống giám sát tàu cá để kịp thời theo dõi, cảnh báo sớm đối với các tàu cá Đà Nẵng có dấu hiệu đi vào vùng biển nước ngoài, hướng dẫn thuyền trưởng khắc phục sự cố tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển và giải quyết tranh chấp trên biển. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu những trường hợp có dấu hiệu đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Chủ trì đỉều tra, xác minh, xử lý tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài được phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá.

Công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về khai thác IUU, đặc biệt là các hành vi môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Đà Nẵng đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, môi giới chuộc tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Ngoại vụ kịp thời báo cáo các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao và phối hợp với các cơ quán chức năng để giải quyết các vụ việc liên quan đến tàu cá, ngư dân Đà Nẵng bị nước ngoài bắt giữ, đối xử thô bạo trên các vùng biển, đặc biệt tại các vùng biển chồng lấn, đang đàm phán phân định; chủ động nắm bắt thông tin để triển khai kịp thời công tác bảo hộ công dân và đưa ngư dân về nước; phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, bằng chứng pháp lý để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền, trang bị kiến thức cho ngư dân về các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên, liên quan đến lĩnh vực khai thác hải sản nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên biển, góp phần ngăn chặn tình trạng tàu cá Đà Nẵng bị nước ngoài bắt giữ do đánh bắt vi phạm chủ quyền các nước.

UBND các quận có quản lý tàu cá có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan chức năng tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định của Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về chống khai thác IUU; triển khai đồng bộ các giải pháp về dân vận cơ sở để vận động cộng đồng ngư dân và các thành phần có liên quan không thực hiện hành vi vi phạm khai thác IUU. Thực hiện mục tiêu không có tàu cá của thành phố vi phạm vùng biển nước ngoài kấai thác hải sản trái phép.

UBND cấp quận/phường là lực lượng nòng cốt trong việc quản lý, giáo dục, tuyên truyền người dân đối với công tác chống khai thác IUU. UBND thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền quận/phường phải chịu trách nhiệm chính, sâu sát, trực tiếp, nắm vững địa bàn quản lý, tuyên truyền, vận động người dận tuân thủ pháp luật, đảm bảo “Dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm”; có kế hoạch theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng, nắm chắc địa bàn để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Phối hợp xác minh, xử lý kịp thời các thông tin về tình hình tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá khi hoạt động trên biển.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường có hoạt động nghề cá tăng cường phối hợp với Chi cục Thủy sản thực hiện công tác quản lý tàu cá, triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá, cấp Giấy phép khai thác thủy sản và rà soát hiện trạng hoạt động đối với tàu cá trên địa bàn quản lý. Đồng thời, tập trung tổ chức thực hiện công tác quản lý phương tiện hoạt động khai thác thủy sản tại vùng ven bờ theo phân cấp, đảm bảo không để phát sinh phương tiện sai quy định; tăng cường thực hiện việc cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá đã đăng ký theo quy định, định kỳ vào đầu tuần báo cáo kết quả cấp giấy phép về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia theo quy định.

UBND thành phố đề nghị Hội Nông dân, Hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác hải sản và hỗ trợ các cơ quan chức năng xử lý hành vi tiếp tay, dung túng, cố tình vi phạm các quy định về chống khai thác IUU; vận động các doanh nghiệp thủy sản tiếp tục chung tay, tích cực tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác