Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong xây dựng, phát triển thành phố
Đăng ngày 22-03-2023 16:28, Lượt xem: 705

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng về Học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng”, ngày 22-3, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023, với  sự tham gia của hơn 100 cán bộ cơ quan Hội LHPN thành phố và các cấp Hội phụ nữ.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã tập trung trao đổi những nội dung cơ bản, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới, con người mới. Qua đó, đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác Hồ và nêu gương của các cấp Hội, nhất là người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, cùng với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo bà Lương Thị Đạo - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, chuẩn mực con người và giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bà Lương Thị Đạo - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu

Do đó, các cấp Hội xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay. Trong đó, tập trung những vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố” gắn với Đề án “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, phù hợp với lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030”.

Các cơ sở Hội lồng ghép vào hoạt động phong trào Hội các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Kết quả hoạt động triển khai học tập chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng” của tập thể, cá nhân sẽ là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, xếp loại tổ chức Hội vững mạnh, HVPN tiêu biểu xuất sắc và cán bộ Hội giỏi.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác