Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân
Đăng ngày 21-03-2023 08:21, Lượt xem: 116

UBND thành phố ban hành Công văn số 1012/UBND-STP ngày 8-3-2023 giao các sở, ban, ngành và đoàn thể, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Đề án 977, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong việc bảo đảm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân chủ động tìm hiểu, sử dụng pháp luật được thuận lợi, kịp thời, đầy đủ; có các giải pháp khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu pháp luật, lấy người dân làm trung tâm triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 16-2-2023 của UBND thành phố triển khai “Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các sở, ban, ngành và đoàn thể, UBND các quận, huyện  có trách nhiệm bám sát các định hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và sự phốỉ hợp giữa cơ quan nhà nước, chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án 977.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức phát huy vai trò và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện Đề án, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, sự chủ động, sáng tạo của cấp cơ sở. Quan tâm bố trí kinh phí riêng triển khai tổng thể, đồng bộ, toàn diện Đề án 977 và Kế hoạch 31 từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm kinh phí thỏa đáng thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù, khó khăn, nhất là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án 977 và Kế hoạch 31 đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp; ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 31, trong đó xác định đầy đủ nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; chỉ đạo, huớng dẫn, đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện Đề án tại cơ quan, tổ chức. Phân công tổ chức pháp chế/đơn vị trực thuộc có chức năng tham mưu, triển khai công tác PBGDPL làm đầu mối theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện Đề án.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế bảo đảm về kinh phí triển khai Đề án 977 và Kế hoạch 31 và bố trí kinh phí, nguồn lực, các điều kiện bảo đảm, cần thiết cho việc thực các nhiệm vụ được giao; chú trọng kinh phí triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực PBGDPL, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin pháp luật cho người dân, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 977 và Kế hoạch 31; tôn vinh, khen thưởng, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ và nâng cao năng lục tiếp cận pháp luật của người dân.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì triển khai Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 16-2-2023 của UBND thành phố triển khai “Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2023-2030” và các nhiệm vụ tại Công văn này. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc, phối hợp của cả hệ thống chính trị tại địa phương trong triển khai Đề án 977 va Kế hoạch 31.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm bố trí kinh phí, nguồn lực, các điều kiện bảo đảm, cần thiết cho việc thực hiện Đề án 977 và Kế hoạch 31, trong đó chú trọng kinh phí triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực PBGDPL, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin pháp luật cho người dân, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác