Triển khai Thông tư 12/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính
Đăng ngày 24-02-2023 18:52, Lượt xem: 42

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 466/VP-KT về việc triển khai Thông tư 12/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 10/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 04/5/2023.

Theo đó, bổ sung hình thức giao kết Hợp đồng khung và phụ lục hợp đồng của các giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) và ngân hàng thương mại (NHTM).

Cụ thể, ngoài được giao kết bằng văn bản giấy (có đầy đủ dấu và chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền đại diện các bên thực hiện hợp đồng) theo quy định hiện hành, Hợp đồng khung và phụ lục hợp đồng có thể được giao kết bằng văn bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định).

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về tiền lãi danh nghĩa TPCP. Trường hợp KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa TPCP trong thời gian mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN có trách nhiệm hoàn trả số tiền lãi danh nghĩa TPCP đã nhận được cho các NHTM theo mã TPCP mà KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa.

Việc hoàn trả tiền lãi danh nghĩa TPCP được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán; thời điểm hoàn trả lãi danh nghĩa do hai bên tự thống nhất, nhưng không được muộn hơn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thực thanh toán lãi trái phiếu.

Ngoài ra, trường hợp chuyển tiền lãi danh nghĩa chậm, KBNN có trách nhiệm thanh toán tiền phạt chậm thanh toán cho NHTM đối với số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm thanh toán theo quy định.

Chi tiết nội dung Thông tư 12/2023/TT-BTC được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các  cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP


 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác