Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
Đăng ngày 14-02-2023 09:10, Lượt xem: 520

Ngày 23-4-2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 508/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Trên cơ sở đó, ngày 10-2, UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan thông tấn báo chí và UBND các quận, huyện tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền nội dung Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các tổ chức, cá nhân trực tiếp có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế nhận thức được quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện cải cách hệ thống thuế.

Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi và thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật về thuế; tôn vinh kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời lên án, đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

Đồng thời, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai thực hiện tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; hiểu rõ ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế như cung cấp, trao đổi thông tin, điều tra, xử lý vi phạm và các biện pháp hành chính khác để góp phần thu đúng, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong từng ngành, từng lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030.

UBND thành phố đề nghị Cục Thuế thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn thành phố đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa ngành Thuế với các sở, ban, ngành tại địa phương để triển khai thực hiện thành công Chiến lược.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp ngành Thuế thành phố triển khai các giải pháp về cải cách chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, các loại thuế liên quan đến tài sản, thuế bảo vệ môi trường, phí và lệ phí và thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Phối hợp với ngành Thuế nhằm hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong một số số lĩnh vực trọng yếu như: chống chuyển giá; hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới; đại lý thuế; việc trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan có liên quan. Nghiên cứu bổ sung cơ quan thuế là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với ngành Thuế cung cấp, phổ biến đầy đủ, kịp thời quy định của pháp luật thuế, thông tin quản lý thuế đến người nộp thuế và tổ chức, cá nhân khác nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của xã hội về công tác thuế của Nhà nước. Phối hợp với ngành Thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hỗ trợ người nộp thuế để giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với ngành Thuế rà soát, cắt giảm thành phần phần hồ sơ đăng ký thuể đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính điện tử liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết cho người nộp thuế. Duy trì và mở rộng các hình thức giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế từ cấp độ 3 trở lên đối với doanh nghiệp và tổ chức; tập trung hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân sử dụng các hình thức giao dịch điện tử phù hợp...nhằm tạo điều kiện hơn nữa và giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế.

Sở Tài chính thành phố phối hợp với ngành Thuế sử dụng phương pháp thống kê thuế hiện đại trên nền tảng cơ sở dữ liệu quản lý thuế và thông tin điều tra thống kê với bộ chỉ tiêu thống kê thuế nhằm đo lường kết quả quản lý thuế và quản lý thu ngân sách nhà nước phù hợp với các bộ chỉ số của quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích dữ liệu, dự báo phục công tác chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng chính sách thuế, dự báo thu ngân sách nhà nước, đánh giá sức khỏe doanh nghiệp và sức khỏe của nền kinh tế qua các chỉ tiêu về thuế do ngành thuế quản lý. Hiện đại hóa công tác dự báo thu theo các phương pháp được quốc tế công nhận đối với một số sắc thuế chính, từng bước áp dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thu, lập dự toán thu ngân sách nhà nước hiện nay, đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về UBND thành phố qua Cục Thuế để kịp thời chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác