Đăng ký nhận giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ KH&CN “Phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng”
Đăng ngày 09-03-2023 15:56, Lượt xem: 37

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhận giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị đối với kết quả nghiên cứu đề tài như sau:
1. Tên đề tài: “Phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng
2. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Huỳnh Huy Hòa
Đồng chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Bình
4. Sản phẩm:
4.1. Báo cáo chuyên đề:
- Báo cáo tổng quan các tài liệu trong nước và ngoài nước về phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khoẻ
- Báo cáo xử lý số liệu
- Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe
- Chuyên đề 2: Kinh nghiệm xây dựng, phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe trong và ngoài nước
- Chuyên đề 3: Khái quát hệ thống y tế Đà Nẵng và những chủ trương chính sách của ngành y tế liên quan đến du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe
- Chuyên đề 4: Khái quát hệ thống du lịch Đà Nẵng và những chủ trương chính sách của ngành du lịch liên quan đến du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe
- Chuyên đề 5: Đánh giá tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng
- Chuyên đề 6: Đánh giá thực trạng du lịch y tế tại Đà Nẵng
- Chuyên đề 7: Đánh giá thực trạng du lịch chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng
- Chuyên đề 8: Nhu cầu thị trường và xu hướng phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng
- Chuyên đề 9: Đánh giá mô hình SWOT về du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng và định hướng phát triển sản phẩm du lịch này
- Chuyên đề 10: Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng
- Chuyên đề 11: Các giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng
- Chuyên đề 12: Các giải pháp phát triển thị trường, truyền thông nhằm phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng
- Chuyên đề 13: Các giải pháp liên kết và hỗ trợ phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe Đà Nẵng
- Chuyên đề 14: Dự thảo Đề án Phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng
4.2. Báo cáo tổng kết đề tài.
Hạn cuối đăng ký: Trong 6 tháng kể từ ngày đăng thông báo.
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học (0236.3830215), Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng./.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác