Điều chỉnh nội dung hướng dẫn thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 03-02-2023 08:53

Thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và nội dung trao đổi của Công an thành phố tại Công văn số 170/CATP-P.QLHC ngày 30/01/2023, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh nội dung hướng dẫn thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác