Triển khai Thông tư 80/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính
Đăng ngày 03-02-2023 08:52

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 236/VP-KT về việc triển khai Thông tư 80/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/02/2023.

Theo đó, nguồn kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm: Nguồn chi thường xuyên của ngân sách Trung ương; Nguồn chi thường xuyên của ngân sách địa phương; Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia; Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các nội dung chi và mức chi đối với hoạt động xúc tiến đầu tư như sau: Chi cho công tác nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN; Chi thực hiện các dự án công nghệ thông tin để xây dựng, nâng cấp, vận hành, duy trì hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu; Chi cho công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng về xúc tiến đầu tư quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC; Chi tổ chức diễn đàn; hội nghị; hội thảo; tọa đàm xúc tiến đầu tư;…

Chi tiết nội dung Thông tư 80/2022/TT-BTC được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, tra cứu thực hiện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác