Triển khai Thông tư 03/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính
Đăng ngày 02-02-2023 17:10

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 199/VP-KT về việc triển khai Thông tư 03/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 10/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTC về việc quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/02/2023.

Theo đó, về dự toán chi thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tiền thù lao cho các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính theo số tháng quy đổi tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ tối đa không quá 40 triệu đồng/người/tháng; đối với các chức danh hoặc nhóm chức danh khác, mức chi thù lao tối đa không quá 0,8 lần mức chi của chủ nhiệm nhiệm vụ. Dự toán chi tiền công thuê lao động phổ thông hỗ trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu (nếu có) được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày do Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán…

Các định mức lập dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước quy định tại Thông tư này là định mức tối đa áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước. Căn cứ Thông tư này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách được giao để phê duyệt định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý.

Chi tiết nội dung Thông tư 03/2023/TT-BTC được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác