Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ để xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 11-01-2023 16:16, Lượt xem: 139

Căn cứ Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ để xét khen thưởng (chi tiết theo các file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác