Danh sách tổ chức, cá nhân Giám định tư pháp
Đăng ngày 06-01-2023 16:55

Thực hiện quy định tại Điều 20 Luật Giám định tư pháp năm 2012, Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc uỷ quyền cho Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trên cơ sở tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Sở Tư pháp đã tổng hợp Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2022.

(Xem chi tiết danh sách tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác