Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023
Đăng ngày 20-12-2022 14:06

UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 13-12-2022 ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của thành phố Đà Nẵng, với 7 nhóm nội dung công việc chính gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Cụ thể, đối với công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: tổ chức đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; tham mưu triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh phục vụ đánh giá xếp hạng năm 2022 do Bộ Nội vụ tổ chức; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền qua chuyên mục cải cách hành chính trên sóng truyền hình; triển khai Kế hoạch Truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó truyền thông công tác cải cách hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin như: Hệ thống thư điện tử (email công vụ); ứng dụng mạng xã hội (zalo, facebook...), ứng dụng di động Danang Smart City; các Trang/Cổng thông tin điện tử, dịch vụ viễn thông (tin nhắn SMS); thiết kế, in ấn các ấn phẩm Infographie truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

Nhóm nhiệm vụ cải cách thể chế, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được giao tiếp tục triển khai nội dung Nghị định số 34/2021/NĐ- CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị quyết số 119/2020/QHI4 của Quốc hội; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định.

Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố năm 2023; tham mưu UBND thành phố ban hành “Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và người làm công tác pháp chế tại sở, ban, ngành; kiểm tra, bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với nhóm nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Đề án chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cho Bưu điện thành phố; rà soát, ban hành Bộ thủ tục hành chính các sở, ban, ngành bao gồm thủ tục hành chính dùng chung tại các quận, huyện, phường, xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành và cập nhật lên phần mềm Một cửa điện tử thành phố.

Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác Bộ thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin dịch vụ công (gao gồm Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã) từ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của thành phố. Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Đà Nẵng

Báo cáo kết quả rà soát đơn giản hoá và ban hành Phương án đơn gián hóa thủ tục hành chính năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Đà Nẵng; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND thành phố quyết định công bố.

Nhóm nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo lộ trình Đề án đã phê duyệt; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện và theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Đề án Phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021¬2026. Đánh giá định kỳ kết quả thực hiện Đề án Phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gẵn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tham mưu triển khai thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2022-2025 đảm bảo theo lộ trình quy định đối với những nội dung triển khai thực hiện trong năm 2023 và tiếp tục rà soát, tham mưu cập nhật bố sung các nội dung sắp xếp, đổi mới. Xây dựng kế hoạch và tham mưu tinh giản biên chế công chức, số lượng ngườii làm việc hưởng lương từ ngân sách giai đoạn 2022-2026. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đến năm 2025 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Đối với nhóm nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; kịp thời điều chỉnh Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của các bộ, ngành về danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp. Tiếp tục tham mưu triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đa dạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, tiêu chuấn chức danh lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm; triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút theo các chỉ tiêu chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2023.

Liên quan đến nhóm nhiệm vụ cải cách tài chính công, các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tham mưu cân đối nguồn lực ngân sách để đảm bảo thực hiện tăng lương cơ sở theo Nghị định của Chính phủ; thực hiện cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2021-2025 sau khi có Quyết định phê duyệt danh mục của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp thực hiện sắp xếp lại các doanh nghiệp do thành phố Đà Nẵng quản lý theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoan 2022¬2025.

Xây dựng nội dung chi và định mức chi liên quan đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành. Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công lập. Tham mưu UBND thành phố ban hành Quy định về việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với nhóm nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, triển khai lập hồ sơ công việc điện tử trên phần mềm Một cửa điện tử; cập nhật, bổ sung một số phân hệ cho cổng Dịch vụ công thành phố và phần mềm Một cửa điện tử thành phố, đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Kết nối dữ liệu xử lý hồ sơ thủ tục hành chính với các hệ thống giám sát và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bộ, ngành theo đề nghị khi có phát sinh. Theo dõi, đôn đốc tình hình số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tỷ lệ chung toàn thành phố theo Kế hoạch của UBND thành phố.

Thúc đẩy triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo điện tử; triển khai nộp hồ sơ trực tuyến đối với hồ sơ dịch vụ sư nghiệp công thiết yếu và các hồ sơ ngoài một cửa trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục tích hợp các dịch vụ, tiện ích cung cấp cho người dân trên ứng dụng Danang Smart city. Thực hiện công khai, cung cấp thông tin và kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua mạng cho người dân, tổ chức; hỗ trợ, cung câp thông tin truy vấn về tình trạng xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, công dân. Hướng dẫn sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định để thay thế thủ tục hành chính đầu vào tương ứng; không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu điều phối tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch này; tham mưu UBND thành phố các giải pháp đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy cải cách công vụ; thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện xây dựng Kê hoạch, thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa một cửa liên thông; thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. Thông tin tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Sở Nội vụ theo định kỳ và đột xuất.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thể chế hành chính; chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, thẩm định, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nội dung về cải cách tài chính công và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc bố trí kinh phí công nghệ thông tin từ ngân sách thành phố đối với các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và UBND các quận, huyện căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách năm và tổng hợp vào dự toán của đơn vị, gửi Sở Tài chính thẩm tra, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trình HĐND theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác