Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Đăng ngày 18-10-2022 06:04

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 5640/UBND-KSTT ngày 14-10-2022 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, về nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính (TTHC) được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi thông tin và trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố. Hoàn thành việc xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC. Riêng các TTHC triển khai tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống của bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động làm việc với bộ, ngành để sớm kết nối, chia, sẻ, đồng bộ thông tin và trạng thái xử lý hồ sơ về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị, khẩn trương triển khai Bộ nhận diện thương hiệu, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 183/KH- UBND ngày 21-10-2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ, thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2022.

Bên cạnh đó, tổ chức hướng dẫn, triển khai quy trình số hóa đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm trễ nhiều lần.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Kế hoạch sổ 65/KH-UBND ngày 31-3-2022 của Chủ tịch UBND thành phố, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyểt TTHC đã được số hóa theo đúng quy định. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng chính thức Kho dữ liệu hồ sơ giải quyết TTHC (Kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức); Văn phòng UBND thành phố tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng chính thức các chức năng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để xây dựng hoặc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp. cung cấp lên cổng Dịch vụ công quốc gia; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố triển khai thực hiện việc hợp nhất cổng Dịch vụ công thành phố với Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố và trình UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố, thời gian hoàn thành trong năm 2022. Đồng thời, giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin truyền thông định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm trễ trong giải quyết TTHC, dịch vụ công trên cống Thông tin điện tử thành phố, Cổng Dịch vụ công thành phố.

Sở Nội vụ có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra việc thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ đối với các hồ sơ giải quyết TTHC xử lý trễ hạn; nghiên cứu, đề xuất hình thức đánh, giá cơ quan, đơn vị, người đứng đầu nhằm cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị; bảo đảm hoàn thành mục tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Tiếp tục thục hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số của Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử được ban hành kèm theo Quyết định sổ 766/QĐ-TTg liên quan đến lĩnh vực quản lý của của cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phổi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ưu tiên kết nối, tích hợp với Trung tâm giám sát, điều hành thành phố thông minh phục vụ hoạt động chính quyền đô thị.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức hướng dẫn, tập huấn các ca quan, đơn vị sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo thành phố để chính thức đưa vào sử dụng đối với các chế độ báo cáo quy định tại Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 11-9-2019 của UBND thành phố trong năm 2022 và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, thời gian hoàn thành trước tháng 6 năm 2023.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố nghiên cứu hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của lãnh đạo UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị để kết nối, tích hợp, chia sẻ với Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.

Về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, UBND thành phố giao Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng thẩm định quy định về TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những TTHC quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, giảm tối đa số lượng văn bản này theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ.

Về thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, Công an thành phố có trách nhiệm theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an tham mưu UBND thành phố đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể triển khai quyết liệt, thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP để đạt được các mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác