Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 13-08-2022 17:48

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 27-7-2022 triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, nhằm khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có ích cho xã hội.

Theo đó, UBND thành phố giao Công an thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 1-7-2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2022 và công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022; hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá và các Kế hoạch của Bộ Công an.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các cấp tổ chức thực hiện tốt quy định tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17-4-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương hòa nhập cộng đồng theo quy định.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đặc xá; giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác đặc xá theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tiếp tục giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đổng.

Bên cạnh đó, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố, căn

cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp Công an thành phố tổ chức thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm để giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các quận, huyện phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, không tái phạm.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biển giáo dục pháp luật, nhất là phổ biến, tuyên truyền những quy định của pháp luật về đặc xá. Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác trợ giúp, hỗ trợ người được đặc xá các thủ tục pháp lý liên quan, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các ngành chức năng, đơn vị có liên quan, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyên rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được đặc xá; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người được đặc xá; quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND các xã, phường tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác đặc xá; quan tâm, tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được đặc xá trở về địa phương cư trú, hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm, hướng dẫn hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, triển khai, duy trì, phát huy các mô hình thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận người được đặc xá do cơ quan Công an chuyển giao để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ. Phân công tổ chức, cá nhân quản lý, giám sát, giáo dục; yêu cầu người được đặc xá thực hiện đầy đủ cam kết; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người được đặc xá có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được đặc xá trong trường hợp cần thiết theo quy định.

Mặt khác, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ, tạo việc làm cho người được đặc xá. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng và công tác khác cho người được đặc xá về nơi cư trú theo quy định tại Nghị định 49.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT