Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 11-08-2022 16:22

Ngày 9-8, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn thành phố (gọi tắt là công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài). Đồng thời, tạo điều kiện cho người nước ngoài thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam; đảm bảo môi trường du lịch, lao động, đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn và ổn định để thu hút người nước ngoài, đặc biệt là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài.

Đối tượng áp dụng Quy chế gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; UBND các quận, huyện (gọi tắt là UBND cấp huyện).

Việc phối hợp được thực hiện theo các nguyên tắc: Tuân thủ quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản pháp quy có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc phân công trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở, ban, ngành và địa phương; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt, tránh chồng chéo. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Đối với trường hợp người nước ngoài hoạt động trên nhiều ngành, lĩnh vực chịu sự quản lý của cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực tương ứng, các cơ quan chuyên môn trao đổi thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để phối hợp quản lý.

Việc phối hợp trao đổi thông tin về cư trú, hoạt động của người nước ngoà phải bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời. Nội dung thông tin người nước ngoài được cung cấp phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của đề nghị cung cấp và bảo đảm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Phối hợp thanh tra, kiểm tra người nước ngoài cư trú, hoạt động phải hợp pháp, khách quan, công khai, dân chủ; không trùng lắp về phạm vi, đối trượng, nội dung thanh, kiểm tra trong cùng thời điểm giữa các cơ quan chức năng nhằm tránh gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến việc cư trú, hoạt động chính đáng của người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Các hình thức phối hợp gồm: (1) Trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản, tài liệu theo đề nghị của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; (2) Thông qua họp liên ngành trực tiếp hoặc trực tuyến định kỳ, đột xuất; (3) Thông qua các hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết; (4) Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các tổ công tác liên ngành; (5) Các hình thức phối hợp khác theo quy định của pháp luật.

Các nội dung phối hợp gồm: (1) Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản có liên quan; (2) Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố; (3) Phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố; (4) Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật của người nước ngoài; (5) Phối hợp trong việc xây dựng báo cáo tổng hợp, thống kê Nhà nước về người nước ngoài cư trú, hoạt động và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Cụ thể như sau:

*Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản có liên quan

Công an thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tham mưu UBND thành phố xây dựng và ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trao đổi, lấy ý kiến Công an thành phố và các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan trước khi trình UBND thành phố ban hành văn bản về công tác quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn thành phố.

*Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn thành phố; thường xuyên trao đổi thông tin cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài và các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về quản lý cư trú và hoạt động người nước ngoài cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương.

*Phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động, lao động, làm việc, đầu tư dự án trên địa bàn thành phố để có cơ sở tham mưu UBND thành phố trong xét duyệt nhân sự nhập cảnh, cấp phép hoạt động, quản lý cư trú và hoạt động tại địa phương.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng nắm tình hình, kiểm tra, quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố. Qua công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện lao động người nước ngoài và tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài vi phạm; kịp thời trao đổi, phối hợp để xử lý theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn trình tự, thủ tục và thực hiện việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ các loại giấy tờ có liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài theo phân cấp của Bộ Công an.

Đồng thời, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo quy định của Bộ Công an. Cung cấp thông tin khai báo tạm trú và thông tin liên quan đến người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố theo đề nghị của các sở, ban, ngành, địa phương để phục vụ công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài. Thu thập thông tin, nắm tình hình và phối hợp với Sở Ngoại vụ quản lý hoạt động của cơ quan lãnh sự tại Đà Nẵng và thành viên cơ quan đại diện nước ngoài; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh. Trao đổi với Sở Ngoại vụ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong để phối hợp xử lý theo quy định.

Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tham mưu cho UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thực hiện công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển theo thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người nước ngoài, các công ty, doanh nghiệp, các phương tiện ra, vào, hoạt động trong khu vực biên giới biển, tại cửa khẩu cảng biển nhằm kịp thời phát hiện người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động trái phép, những vụ việc vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài; phối hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý. Phối hợp với Công an thành phố trong công tác quản lý cư trú, khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại khu vực biên giới, cửa khẩu cảng biển.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp, trao đổi, hướng dẫn thực hiện việc giải quyết, tổ chức tiếp đón, quản lý các đoàn, tổ chức, cá nhân nước ngoài vào thăm, làm việc hoặc tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế và hoạt động báo chí tại thành phố; thành viên cơ quan lãnh sự tại Đà Nẵng; các thành viên cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến hoạt động tại thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh khi có các yêu cầu xét duyệt nhân sự nước ngoài trước khi tham mưu Ủy bạn nhân dân thành phố quyết định, đồng thời phối hợp với Công an thành phố nắm tình hình hoạt động của đoàn trong thời gian ở thành phố. Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, kiểm tra, xử lý những nội dung liên quan đến công tác lãnh sự đối với người nước ngoài trên địa bàn.

Sở Nội vụ phối hợp với Công an thành phố, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện quản lý các tổ chức, cá nhân người nước ngoài cư trú và hoạt động có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì quản lý lao động là người nước ngoài tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; thực hiện và quản lý chặt chẽ việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định; tiến hành kiểm tra, thu hồi đối với những trường hợp không đảm bảo điều kiện cấp giấy phép lao động. Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng xử lý đối với lao động là người nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài vi phạm pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng quản lý, hỗ trợ, xử lý đối với số người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ tùy thân, lang thang cơ nhỡ không có việc làm, số người nước ngoài có biểu hiện tâm thần trong thời gian cư trú tại địa phương; bố trí cơ sở lưu trú cho người nước ngoài trong thời gian chờ cơ quan chức năng xử lý.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì quản lý người nước ngoài cư trú, lao động, làm việc tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Phối hợp với Công an thành phố, Sở lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng xử lý đối với những trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật. Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh thông tin tổ chức, cá nhân nước ngoài có dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an thành phố trong việc cung cấp các hồ sơ dự án, hồ sơ thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để xác minh thông tin người nước ngoài lợi dụng việc góp vốn nhằm hợp thức hóa các thủ tục để hoạt động không đúng mục đích; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn các hình thức đầu tư bất hợp pháp vào các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh, quốc phòng theo quy định.

Sở Tư pháp chủ trì giải quyết các hồ sơ tư pháp có yếu tố nước ngoài; tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ tư pháp đúng thời gian, đúng quy định pháp luật. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, hướng dẫn công tác xử lý, giải quyết hồ sơ hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại UBND cấp huyện. Phối hợp với Công an thành phố xác minh hồ sơ về quốc tịch: nhập quốc tịch Việt Nam, trở lại quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam, cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và các loại hồ sơ khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Trao đổi, cung cấp thông tin về người nước ngoài được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; hồ sơ quốc tịch; hồ sơ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo đề nghị của Công an thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan hữu quan tham mưu UBND thành phố giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động du lịch có yếu tố nước ngoài. Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra phát hiện các doanh nghiệp du lịch sử dụng lao động người nước ngoài không đúng quy định; các tổ chức, cá nhân người nước ngoài có hoạt động hướng dẫn du lịch và hoạt động lữ hành trái phép để kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Sở Công Thương thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ. Kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin tình hình cấp phép, gia hạn, điều chỉnh hoặc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, thông tin liên đến người nước ngoài hoạt động tại các Văn phòng đại diện (nếu có) cho Công an thành phố và các cơ quan có liên quan theo quy định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện quản lý các cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng lao động người nước ngoài; xử lý nghiêm các cơ sở khám chữa bệnh cho người nước ngoài hoặc có cổ đông là người nước ngoài hành nghề khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch cho người nước ngoài theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì quản lý đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và hoạt động nhập, xuất văn hóa phẩm của người nước ngoài trên địa bàn thành phố; phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý người nước ngoài lao động, làm việc tại các cơ sở văn hóa, thể thao, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao vi phạm pháp luật và người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập, xuất văn hóa phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát, kiểm tra việc quản lý người nước ngoài tham gia giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các cơ sở giáo dục sử dụng lao động người nước ngoài vi phạm pháp luật; phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng khi có những tình huống giải quyết ngoài thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các cá nhân, cơ sở sử dụng lao động người nước ngoài trái phép; phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND phường, xã thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, đặc biệt lưu ý tăng cường quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại các khu phức hợp, khu chung cư, căn hộ cao cấp; kịp thời phát hiện, trao đổi, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng xử lý các vụ việc, vấn đề liên quan đến người nước ngoài.

UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND phường xã thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn; đặc biệt lưu ý tăng cường quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại các khu phức hợp, khu chung cư, căn hộ cao cấp; kịp thời phát hiện, trao đổi, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng xử lý các vụ việc, vấn đề liên quan đến người nước ngoài. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng quy ché phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn trong phạm vi, thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Thanh tra thành phố phối hợp với Thanh tra Bộ Công an, Công an thành phố thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài khi có yêu cầu.

UBND thành phố đề nghị Cục Thuế thành phố quản lý và kiểm tra tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố; phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan có liên quan thu thập các thông tin về các tổ chức, cá nhân người nước ngoài có dấu hiệu trốn thuế, nợ thuế; tiến hành các biện pháp ngăn ngừa và xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát chặt chẽ các giao dịch liên quan đến hoạt động thanh toán, chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài; kịp thời phát hiện và phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm liên quan đến hoạt động thanh toán, chuyển tiền (đặc biệt là thanh toán, chuyển tiền bằng ngoại tệ) của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Đề nghị Đại học Đà Nẵng quản lý chặt chẽ các đối tác, đoàn ra, đoàn vào và lưu học sinh nước ngoài học tập tại Đại học Đà Nẵng, các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc; tổ chức quản lý các dự án, chương trình hợp tác quốc tế theo đúng quy định; phối hợp với Công an thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn ngừa và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực theo dõi, phụ trách.

*Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật của người nước ngoài

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài theo quy định.

Đối với các vụ việc vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài xảy ra trong khu vực biên giới biển, tại khu vực cửa khẩu cảng biển do các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phát hiện thì xử lý theo thẩm quyền và thông báo bằng văn bản cho Công an thành phố biết để tập hợp; kịp thời trao đổi, phối hợp với Công an thành phố thống nhất biện pháp xử lý các vụ việc phức tạp có liên quan.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện khi phát hiện các vụ việc có yếu tố nước ngoài căn cứ chức năng, nhiệm vụ xử lý theo thẩm quyền va thông báo bằng văn bản cho Công an thành phố để phối hợp xử lý người nước ngoài vi phạm theo quy định của pháp luật và phục vụ công tác thống kê, tập hợp.

*Phối hợp trong việc xây dựng báo cáo tổng hợp, thống kê Nhà nước về người nước ngoài cư trú, hoạt động và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố

Công an thành phố thực hiện tổng hợp, thống kê Nhà nước về người nước ngoài cư trú, hoạt động và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố để báo cáo UBND thành phố; cung cấp thông tin cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng thông tin về lao động người nước ngoài được cấp thị thực, thẻ tạm trú với mục đích lao động (ký hiệu LĐ1, LĐ2) và thị thực dành cho nhà đầu tư nước ngoài có vốn góp dưới 03 tỷ đồng (ký hiệu ĐT4).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp định kỳ hằng tháng cung cấp cho Công an thành phố thông tin, số liệu về lao động người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam được chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động người nước ngoài của các công ty, doanh nghiệp và số lao động người nước ngoài vi phạm pháp luật lao động thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng thành phố định kỳ hằng tháng thống kê, trao đổi với Công an thành phố về số liệu người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (nếu có), cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng biển và tình hình người nước ngoài vi phạm bị xử lý theo thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện định kỳ hằng tháng thống kê số liệu người nước ngoài lao động, làm việc ở các tổ chức, đơn vị, cá nhân trực thuộc và người nước ngoài vi phạm pháp luật cho Công an thành phố.

* Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn thành phố

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp, các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện thống nhất kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài tại đơn vị, địa phương.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh (nếu có), cư trú và hoạt động của người nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, liên quan được phân công trong Quy chế  có trách nhiệm báo cáo chuyên đề hoặc đột xuất kết quả thực hiện về Công an thành phố (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố khi có yêu cầu. Công an thành phố chủ trì giúp UBND thành phố tổ chức sơ kết 06 tháng, 01 năm; qua đó nhận xét, đánh giá kết quả công tác phối hợp và tình hình người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố để kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

UBND thành phố giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện tốt Quy chế; hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi kết quả thực hiện.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trao đổi với Công an thành phố để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT