Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 05-08-2022 14:48, Lượt xem: 252

Ngày 1-8, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch số 146/KH-UBND về Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố nhằm thúc đẩy xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc (TXNG) để phục vụ hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin TXNG, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ điều kiện kết nối, tích hợp, đồng bộ với Cổng TXNG Quốc gia.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về TXNG thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo kiến thức cho các bên liên quan. Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin TXNG của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về TXNG cho tập thể, cá nhân liên quan.

Kế hoạch đề ra 3 mục tiêu cụ thể: a) Rà soát và hoàn chỉnh các văn bản quy định pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng, kiểm soát và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động TXNG; b) Đến năm 2030, triển khai, áp dụng dữ liệu TXNG được cập nhật, tích hợp lên Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia theo quy định cho 100% sản phẩm đặc thù, tiêu biểu của thành phố thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của Bộ, ngành chức năng, dựa trên tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành; c) Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về TXNG cho các cơ quan và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo 100% đối tượng tham gia hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa được tham gia đào tạo, tập huấn.

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, các đơn vị liên quan cần triển khai các giải pháp cụ thể. Trước hết, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về TXNG sản phẩm, hàng hóa. Trong đó, rà soát và đề xuất hoàn thiện các quy định về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về TXNG; Xây dựng, ban hành tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống TXNG, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định về TXNG cho các đối tượng tham gia vào chuỗi cung ứng kết nối Hệ thống thông tin TXNG quốc gia.

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ TXNG: Tổ chức 05 khóa đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về TXNG cho các cơ quan và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan; 01 Hội thảo về ứng dụng công nghệ mới trong TXNG sản phẩm, hàng hóa; 05 khóa đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thực hiện TXNG và tập huấn triển khai TXNG thống nhất theo quy định, kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm hàng hóa quốc gia.

Cùng với đó, triển khai áp dụng hệ thống về TXNG: Hướng dẫn triển khai, áp dụng hệ thống TXNG đối với một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đặc thù, tiêu biểu của thành phố; Vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn thành phố triển khai, áp dụng hệ thống TXNG; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống TXNG để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong khuôn khổ lồng ghép thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND; Huy động nguồn lực từ các chương trình, kế hoạch của Bộ, ngành, cơ quan liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ vốn ngân sách nhà nước để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về TXNG; nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới. Riêng kinh phí thực hiện: đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền về TXNG, hội nghị, hội thảo, tổng kết Kế hoạch và học tập, trao đổi kinh nghiệm, thí điểm và hỗ trợ kết nối các đơn vị doanh nghiệp đề xuất và đạt yêu cầu với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ được lồng ghép vào các Chương trình, Đề án, Kế hoạch, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ đã được UBND thành phố phê duyệt. Tùy theo nhu cầu thực tế hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ lập dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Kinh phí khác được huy động từ các nguồn vốn tài trợ quốc tế, trong nước, vốn doanh nghiệp, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch áp dụng theo quy định pháp luật, các quy định có liên quan.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác