Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp
Đăng ngày 03-08-2022 13:58, Lượt xem: 369

UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 22-7-2022 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm củng cố và tăng cường năng lực, bảo đảm tổ chức thực hiện các hoạt động thú y có hiệu lực, hiệu quả; kiểm soát tốt dịch bệnh động vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; thúc đẩy phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bền vững.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là củng cố hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y từ cấp thành phố đến cấp xã theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của thành phố, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, quản lý an toàn thực phẩm đối với động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, quản lý hành nghề thú y, thuốc thú y.

Trên cơ sở đó, các nội dung thực hiện chính được kế hoạch đề ra gồm: rà soát, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách ngành thú y phù hợp với địa phương, bảo đảm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thú y hiệu lực, hiệu quả; củng cố nâng cao năng lực cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật; nâng cao năng lực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, quản lý an toàn thực phẩm đối với động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật; nâng cao năng lực quản lý thuốc thú y, hành nghề thú y, nghiên cứu thú y.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này và Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tham mưu UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung đề án thú y cơ sở theo quy định của Luật Thú y.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết quy định khu vực nội thành của thành phố, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp và chính quyền địa phương theo quy định của Luật Thú y và Luật Chăn nuôi.

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất, tham mưu trình UBND thành phố những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông túi và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan để ứng dụng công nghệ thông tin trong quàn lý chăn nuôi, quản lý giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

UBND thành phố giao Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương kinh doanh tại các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm triển khai Đề án Trung tâm chế biến sản phâm gia súc gia cầm tập trung tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 1-3-2022 của Chủ tịch UBND thành phố.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức các hoat động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch bệnh động vật, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y đối với hoạt động chăn nuôi, giêt mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố về lĩnh vực thú y. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự nhằm tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng các quy định đối với hoạt động phòng chống dịch bệnh động vật, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm.

UBND thành phố cũng giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện kiểm tra, thanh tra lấy mẫu giám sát ô nhiễm thực phẩm các cơ sở chế biến, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt theo phân cấp quản lý. Tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức các cơ sở chế biến, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt theo phân cấp quản lý. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan ký kết hợp tác với các tỉnh cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Đà Nẵng và xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với sản phẩm chăn nuôi

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan trong ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý an toàn thực phẩm. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố và UBND các quận, huyện tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp ví phạm trong hoạt động mua bán, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này và điều kiện thực tế của địa phương chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan, quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030” bảo đảm kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành thú y tại địa phương. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, 5 năm và tổng kết 10 năm thực hiện Đề án.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác