Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 02-08-2022 10:11

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với phát triển kinh tế số, thành phố phấn đấu đạt mục tiêu cơ bản đến năm 2025: Tỷ trọng kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP của thành phố (đến năm 2030 đạt 30%); tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10% (đến năm 2030 đạt tối thiểu 20%, riêng ngành du lịch và tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử đạt tối thiểu 30%); tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80% (đến năm 2030 đạt 100%);...

Đối với phát triển xã hội số, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025: Mỗi hộ gia đình đều có địa chỉ số, tiếp cận được dịch vụ Internet băng rộng; 100% người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh; 100% người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản số và hồ sơ công dân số; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 100%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%; tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%; 90% người dân, doanh nghiệp được trang bị kỹ năng số và các quy tắc ứng xử trên môi trường số;...

Đến năm 2030: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 100%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản số và hồ sơ công dân số đạt 100%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%; tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%; tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 80%;...

Kế hoạch đã đề ra các giải pháp để thực hiện gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; tổ chứ hoạt động hiệu quả Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố, Văn phòng Chuyển đổi số thành phố và các Ban chỉ đạo/ Tổ Công tác Chuyển đổi số các ngành, địa phương; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dựng các công nghệ số mới, thu hút chuyên gia công nghệ số hàng đầu; hằng năm, thực hiện điều tra, khảo sát, thu nhập, công bố kết quả thống kê, đo lường các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế số và xã hội số cấp thành phố và cấp quận/huyện; bảo đảm kinh phí; giảm thiểu các tác động tiêu cực của phát triển kinh tế số, xã hội số.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT