Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố
Đăng ngày 20-06-2022 11:30, Lượt xem: 1517

Ngày 15-6, UBND thành phố ban hành Quyết định số 67/QĐ-BCĐ về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố.

Theo đó, Quy chế quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố và được áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Chuyển đổi số thành phố.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và do Trưởng Ban quyết định. Ban Chỉ đạo và thành viên không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố. Đồng thời, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công theo quy định. Các thành viên chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số tại thành phố. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Quy chế nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban Thường trực; Các Phó Trưởng Ban; Các thành viên.

Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành chương trình, kế hoạch công tác, kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo; Trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Đà Nẵng; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ dao.

Phó Trưởng Ban thường trực giúp Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng Ban. Khi Trưởng Ban vắng mặt, Phó Trưởng Ban thường trực thay mặt Trưởng Ban lãnh đạo công tác của Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban có nhiệm vụ chung là giúp Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số tại Đà Nẵng; theo dõi, đôn đốc, báo cáo Trưởng Ban kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo và kết luận, chỉ đạo của Trưởng Ban; Giúp Trưởng Ban làm đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về phát triển Chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Đà Nẵng;

Giúp Trưởng Ban điều phối, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và thành phố thông minh, điều phối chung việc triển khai Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 bảo đảm tính hiệu quả, lồng ghép và đồng bộ với các chiến lược, chương trình khác; Giúp Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Đề án Xây dựng Quận thông minh tại quận Liên Chiểu, Quận Chuyển đổi số tại quận Ngũ Hành Sơn và nhân rộng kết quả cho các quận, huyện khác; Đề nghị Trưởng Ban khen thưởng các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chuyển đổi số và các cơ quan, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

Phó Trưởng Ban là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giúp Trưởng Ban làm đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển hạ tầng, nền tảng, ứng dụng công nghệ số, bảo đảm an toàn thông tin.

Phó Trưởng Ban là Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng giúp Trưởng Ban làm đầu mối tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về cơ chế, chính sách liên quan đến chuyển đổi số; tham mưu, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Phó Trưởng Ban là Giám đốc Sở Nội vụ giúp Trưởng Ban làm đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nhân lực số, cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; có ý kiến (ngay từ lúc thực hiện chủ trương đầu tư) về mức độ sẵn sàng tổ chức bộ máy tiếp nhận, khai thác vận hành đối với việc triển khai đầu tư các hệ thống chuyển đổi số.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban về các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Kịp thời báo cáo Trưởng Ban về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao và đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Thành viên Ban Chỉ đạo là Giám đốc Công an thành phố chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban thống nhất quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư, chủ trì triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Thành viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (ban hành kèm theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng).

Thành viên Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về việc theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Thành viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo Sở Công Thương chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai phát triển thương mại điện tử, thương mại số và thúc đẩy chuyển đổi số ngành Công Thương.

Thành viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo các Trường Đại học chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban trong việc đưa nội dung chuyển đổi số vào chương trình đào tạo của mình; triển khai hợp tác, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trên môi trường số; xây dựng, triển khai mô hình “đại học số”. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan mình được Trưởng Ban giao; chỉ đạo lồng ghép các nội dung về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số trong các chiến lược, chương trình, đề án, dự án của ngành, lĩnh vực do cơ quan mình quản lý, chủ trì thực hiện.

Đồng thời, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Đà Nẵng theo chỉ đạo của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban; và trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc cơ quan mình phụ trách cho ý kiến đúng hạn về các vấn đề này khi được xin ý kiến.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp Ban Chỉ đạo, trong trường hợp không thể tham dự phải báo cáo và được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp; trường hợp ủy quyền cho người dự họp thay phải tham gia ý kiến bằng văn bản; cùng các Thành viên Ban Chỉ đạo xem xét, trao đổi, báo cáo Trưởng Ban quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban liên quan đến ngành, lĩnh vực cơ quan mình phụ trách.

Cử cán bộ, chuyên gia giỏi, tâm huyết, có trình độ chuyên môn phù hợp tham gia Văn phòng Chuyển đổi số; tạo điều kiện cho những cán bộ, chuyên gia này hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Văn phòng Chuyển đổi số giao. Kịp thời thay thế những cán bộ, chuyên gia không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo đề nghị của Lãnh đạo Văn phòng Chuyển đổi số.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chi tiết theo từng tháng; Chỉ đạo triển khai đầu tư các ứng dụng/hệ thống chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương mình trên cơ sở nhu cầu thực tế, đúng với Đề án/khung hướng dẫn chuyển đổi số của thành phố và của Bộ chuyên ngành; chú ý tính đến tổ chức, nhân lực tiếp nhận, khai thác vận hành ứng dụng/hệ thống sau khi đầu tư để bảo đảm sử dụng hiệu quả; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban giao.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ một quý một lần hoặc có thể họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực. Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết định. Trưởng Ban quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện chương trình, đề án, dự án có liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, Hội đồng Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan. Văn phòng Chuyển đổi số họp định kỳ hai tháng một lần hoặc đột xuất.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của UBND thành phố Đà Nẵng. Các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành hoạt động, ban hành văn bản của Ban Chỉ đạo.

Trong trường hợp các cơ quan có đề nghị thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo (trừ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban thường trực) và Văn phòng Chuyển đổi số, ủy quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định việc điều chỉnh, thay thế, bổ sung.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Chuyển đổi số làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chuyển đổi số để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì và huy động đội ngũ bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình trong thực thi nhiệm vụ được Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban giao; phối hợp với Văn phòng Chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Trưởng Ban về kết quả thực hiện. Lãnh đạo Văn phòng Chuyển đổi số được triệu tập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Văn phòng Chuyển đổi số và huy động các chuyên gia để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kinh phí hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Chuyển đổi số do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Sở Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động được sử dụng để chỉ cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chuyển đổi số theo quy định hiện hành. Trong quá trình hoạt động trường hợp phát sinh các nhiệm vụ chi đặc thù, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tài chính để đề xuất Trưởng ban xem xét và trình các cấp có thẩm quyền quyết định.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã trong quan hệ công tác với Ban Chỉ đạo có trách nhiệm 1uán triệt các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo để đôn đốc, triển khai thực hiện xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số thuộc cơ quan, lĩnh vực mình phụ trách và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nội dung này. Phối hợp với Văn phòng Chuyển đổi số đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chuyển đổi số thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Đà Nẵng thuộc cơ quan, ngành, địa phương mình phụ trách. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Ban Chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác