Tập trung triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi nhắc lại
Đăng ngày 18-06-2022 14:20

Để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo các điều kiện phòng, chống, kiêm soát dịch để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 16-6, UBND thành phố ban hành Công văn số 3325/UBND-SYT yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi nhắc lại theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, UBND thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt xuyên suốt, xác định công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là biện pháp cần thiết để phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Ngành Y tế và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các văn bản của Trung ương và Thành phố về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, nhất là Công văn số 2912/UBND- SYT ngày 28-5-2022 của UBND thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn thành phố, Thông báo số 297/VP-TB ngày 3-6-2022 của Văn phòng UBND thành phố thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp ngày 2-6-2022 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 11-6-2022 của UBND thành phố về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) tại thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Trên cơ sở rà soát và thống kê cụ thể các đối tượng cần tiêm mũi 3, mũi 4, đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (đối tượng được chỉ định tiêm/đã tiêm/chưa tiêm, đối tượng đã mắc COVID-19), UBND các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương triển khai thực hiện. Trong trường hợp nếu số liệu thay đổi cần có báo cáo, giải trinh cụ thể; đồng thời, báo cáo cụ thể số lượng đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng trong thời gian đến gửi về Sở Y tế để đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-19. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm đối với tỷ lệ tiêm chủng tại địa bàn và việc sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin phòng COVID-19 được cấp để đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn.

UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện huy sự tham gia của tất cả các ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng; thống nhất truyền thông về tiêm vắc xin là tiêm vắc xin phòng chống dịch, ngươi dân không đồng ý tiêm phải ký cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh; lưu ý việc ký cam kết thực hiện sau khi đã được vận động, tuyên truyền nhiều lần về lợi ích, hiệu quả của vắc xin nhưng vẫn không đồng ý tiêm chủng. UBND các quận, huyện chủ động giao ban hàng ngày với UBND xã, phường, Trung tâm Y tế quận, huyện để nắm bắt tình hình tiêm chủng và đề xuất các giải pháp có hiệu quả và triển khai thực hiện ngay để sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin phòng COVID-19 được cấp.

Sở Y tế có trách nhiệm tiếp tục xây dựng, triển khai phương án bố trí các điểm tiêm chủng phù hợp theo hướng tại chỗ, thiết lập nhiều điểm tiêm chủng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và trẻ em đi tiêm chủng và đảm bảo tiến độ tiêm chủng nhanh nhất để sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin được cấp. Trong quá trình triển khai thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo tiến độ, chủ động đề xuất các biện pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trẻ em và mũi nhắc lại.

Trên cơ sở đánh giá các biện pháp truyền thông đã triển khai trong thời gian vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất và triển khai ngay các hình thức tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, báo, đài trên địa bàn tập trung triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm chủng mũi nhắc lại, có biện pháp xử lý kịp thời với các thông tin sai lệch, thông tin nhiễu...

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. Tuyên truyền vận động cán bộ công chức, người lao động tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc tham gia tiêm chủng; trong đó lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị phải làm gương, đi đầu trong việc thực hiện tiêm chủng. 

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức hội, đoàn thể chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể trực thuộc tham gia tích cực phối hợp chặt chẽ cùng với ngành y tế và chính quyền cơ sở trong việc “đi từng ngõ gõ từng nhà, rà từng người”, thực hiện hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT