Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 21
Đăng ngày 28-05-2022 12:24

Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Ủy quyền cho Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 23-5 đến 27-5-2022.

Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ngày 23-5, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2022.

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 được tổ chức từ ngày 1-6-2022 đến 30-8-2022 và hoạt động cao điểm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong thời gian này.

Các hoạt động, sự kiện trọng tâm gồm: Tổ chức Lễ phát động cấp thành phố hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo tại Đà Nẵng vào lúc 06g00, ngày 04/6/2022; Hội thảo và Triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam tổ chức từ ngày 25-26/8/; Hoạt động Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 6/2022; Hội thảo khoa học “Hợp tác thúc đẩy Phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng” dự kiến tổ chức trong tháng 7-2022 cùng nhiều hoạt động hưởng ứng khác.

UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2022.

Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Ngày 24-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2833/UBND-SVHTT về tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, chủ đầu tư dự án tu bổ di tích thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa và các quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Đối với các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (không phân biệt quy mô, nguồn vốn), Chủ đầu tư của dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích chịu trách nhiệm lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện hành nghề lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích được quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Trong trường hợp có khó khăn vướng mắc, Chủ đầu tư gửi văn bản hoặc liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao để được hướng dẫn.

Ngoài ra, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan phải thực hiện đúng các nội dung thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản Văn hóa đối với di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; của Sở Văn hóa và Thể thao đối với di tích cấp thành phố và di tích trong danh mục kiểm kê.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, tổ chức các chương trình, hoạt động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho các cán bộ văn hóa tại quận, huyện, xã phường, Ban Quản lý các di tích (đình, làng). Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện các sai phạm trong hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo các mục tiêu, giải pháp nhiệm vụ tại Quyết định số 1230/QĐTTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bên vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 20212025.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí.

UBND các quận, huyện chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin các quận huyện, UBND các phường, xã, Ban Quản lý di tích tăng cường phát huy vai trò giám sát cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện, tham gia phối hợp điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích để bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích; Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về giá trị của di tích tại địa phương, công khai nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để nhân dân được biết, tham gia, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện các dự án bảo quản tu bổ, phục hồi di tích; Chỉ đạo công tác phát huy giá trị di tích, giới thiệu quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa sau khi đầu tư hoàn thành các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Ủy quyền cho Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Ngày 26-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND về Ủy quyền cho Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Theo đó, ủy quyền cho Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp gồm: Quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng; Chuyển đổi loại hình, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại; Công bố danh sách giám định viên tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

Các trường hợp ủy quyền được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp.

UBND thành phố đề nghị Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các vấn đề chưa được quy định, vượt thẩm quyền thì phải báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, cho ý kiến quyết định trước khi thực hiện.

Thực hiện rà soát, tham mưu điều chỉnh về trình tự, thủ tục, biểu mẫu và các nội dung khác có liên quan đối với các nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 có phát sinh thủ tục hành chính tại Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, lấy ý kiến của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

Sở Tư pháp Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Không được ủy quyền tiếp đối với các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30-6-2026.

Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025

Ngày 26-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đảm bảo chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; khắc phục khẩn trương, kịp thời và hiệu quả sau thiên tai. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn thành phố, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai gây ra; góp phần quan trọng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thành phố.

Các sở, ban, ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố trên cơ sở kế hoạch tổng thể của thành phố, chủ động xây dựng, rà soát kế hoạch của ngành, địa phương sát với tình hình thiên tai và điều kiện thực tế nhằm ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống thiên tai diễn ra. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai.

Kế hoạch là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị đề xuất kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ thuật để phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, ngành và người dân chủ động ứng phó có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra thiên tai.

Kế hoạch được ban hành phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, các chiến lược, quy hoạch, xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch phòng, chống thiên tại của Chính phủ, UBND thành phố; năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; tình hình thực tế và nguồn lực của thành phố và các cấp, ngành. Phát huy mọi nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả sau thiên tai.

Đồng thời, nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh và ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tại của người dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, các cấp trên cơ sở chủ động tại chỗ từ cơ sở, kết hợp ứng cứu nhanh, huy động vật tư, phương tiện, lực lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để cứu người, sơ tán nhân dẫn, cứu tài sản. Phương tiện, trang thiết bị được huy động trưng dụng của các đơn vị, cá nhân vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ bị thiệt hại sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Các biện pháp phòng, chống thiên tai gồm 2 nhóm chính: Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu; Biện pháp ứng phó và tổ chức khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai.

Cụ thể, Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu gồm: Biện pháp phi công trình và Biện pháp công trình.

Các Biện pháp phi công trình gồm: Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách phòng, chống thiên tai; Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai và quản lý rủi ro thiên tại dựa vào cộng đồng; Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai; Điều tra cơ bản, quy hoạch, kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai; Chương trình trồng và bảo vệ rừng; Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Các biện pháp công trình gồm: Các giải pháp công trình phòng chống thiên tai; Danh mục các dự án đầu tư công trong lĩnh vực phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025.

Nội dung phòng, chống thiên tai được lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 gồm: Ngân sách Nhà nước; Qũy phòng, chống thiên tai; Các nguồn huy động hợp pháp khác.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT