Triển khai hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa
Đăng ngày 26-05-2022 15:36

UBND thành phố ban hành Công văn số 2607/UBND-KSTT ngày 16-5-2022 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Công văn số 2866/VPCP-KSTT ngày 9-5-2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và Công văn số 2916/VPCP-KSTT ngày 10-5-2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND thành phố nghiên tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, chia sẻ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 5-2022. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố giao chỉ tiêu về tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó ưu tiên triển khai tích hợp các dịch vụ công thiết yếu theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022. Chủ động liên hệ với Bộ, ngành liên quan để khẩn trương triển khai cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo đảm đúng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg.

UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã chỉ đạo khẩn trương việc rà soát, sắp xếp, đổi mới quy trình, cách thức tổ chức công việc của Bộ phận Một cửa và chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 21/UBND-KSTT ngày 5-1-2022; bảo đảm thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với sở, ban, ngành từ ngày 1-6-2022, UBND quận, huyện từ ngày 1-12-2022, UBND phường, xã từ ngày 1-6-2023.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng các nội dung tại Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố về số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiêm khẩn trương rà soát, đề nghị cấp chứng thư số cá nhân cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 1067/UBND-STTTT ngày 1-3-2022; bảo đảm đến thời điểm triển khai thực hiện số hóa, 100% cán bộ tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa có chứng thư số cá nhân.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để có giải pháp cấp chứng thư số đối với trường hợp cơ quan, đơn vị giao cho doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa. Chủ trì, phối hợp với Công an thành phổ khẩn trương hoàn thành các biểu mẫu về điều kiện kết nối chính thức đến Cơ sở dữ liệu dân cư và phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Bộ Công an kiểm tra, xác nhận bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.

Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn; đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 để người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT