UBND thành phố ủy quyền thực hiện các báo cáo kết quả cải cách hành chính
Đăng ngày 24-05-2022 09:39, Lượt xem: 116

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 21-5-2022 ủy quyền cho Sở Nội vụ thực hiện các báo cáo kết quả cải cách hành chính định kỳ trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30-6-2026.

Theo đó, Sở Nội vụ trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các vấn đề chưa được quy định, vượt thẩm quyền cần báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến quyết định trước khi thực hiện.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Không được ủy quyền tiếp đối với nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác