Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025
Đăng ngày 24-05-2022 09:14

Ngày 21-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh làm Trưởng ban.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triền kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiêu số và miền núi.

Ban chỉ đạo có 5 Ủy viên Thường trực; 22 Ủy viên và mời lãnh đạo 12 cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố tham gia ủy viên.

Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên Thường trực.

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện hiệu quả mục tiêu các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; Giúp Chủ tịch UBND thành phố điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban, các thành viên theo đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng bộ máy và công chức của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND thành phố; các ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ.

Về hoạt động của Tổ công tác, UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tổ trưởng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tổ trưởng là Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tổ trưởng là Giám đốc Sở Nội vụ.

Tổ công tác có chức năng giúp Tổ trưởng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc để triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phụ trách. Thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng quyết định và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy chế hoạt động của Tổ công tác do Tổ trưởng ban hành và sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ.

Về hoạt động của cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Tổ công tác, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của Sở để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về quản lý, tổng hợp chung các chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố, đảm bảo không phát sinh biên chế hiện có. Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Tổ trưởng về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững thành phố, đảm bảo không phát sinh biên chế hiện có. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững thành phố có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Tổ trưởng về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tổ công tác thành lập theo Quyết định này có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Tổ trưởng về quản ]ý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan có liên quan quyết định đơn vị, cá nhân hiện có để giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công; cử người tham gia các Tổ công tác được thành lập.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT