Xây dựng đề án phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 21-05-2022 10:12

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 29-4-2022 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng”.

Đề án được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ và các yếu tố tác động đến sự phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển nguồn tin tin khoa học và công nghệ của thành phố.

Thực hiện trong năm 2022, với tổng kinh phí 300 triệu đồng, sản phẩm của Đề án là Báo cáo Đề án Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng, gồm các nội dung thực hiện chính: xây dựng đề cương Đề án và dự toán kinh phí; thu thập thông tin khảo sát về hiện trạng phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của thành phố; đánh giá thực trạng phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ và các yếu tố tác dộng đển sự phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng; phân tích kinh nghiệm trong việc phát triển nguồn tín khoa học và công nghệ; phân tích định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030; đề xuất Chương trình phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; xây dựng dự thảo Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Hiện nay, công tác phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ được quan tâm ở hầu hết các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu - nơi tập trung các hoạt dộng nghiên cứu, đào tạo. Song trên thực tế, vấn đề phát triển nguồn thông tin khoa học và công nghệ đang là bài toán khó đặt ra đối với hầu hết các đơn vị bởi nhiều hạn chế như: nguồn tin hiện có với số lượng còn ít và chưa được cập nhật thường xuyên; phần lớn kinh phí cho hoạt động phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đến từ ngân sách nhà nước, nhưng lại được quản lý, cấp phát bởi nhiều cơ quan bộ, ngành, địa phương khác nhau, chưa có sự quản lý, liên kết ở tầm vĩ mô; hoạt động bổ sung, phát triển nguồn tin diễn ra rời rạc, chưa có sự hợp tác chặt chẽ, dẫn đến tình trạng nguồn lực được phân bố và sử dụng chưa hợp lý, điều này cũng là nguyên nhân làm cho nguồn tin khoa học và công nghệ bị trùng lặp, lãng phí…

Thực trạng này đòi hỏi cần phải có những giải pháp khắc phục và định hướng phát triển phù hợp. Vì vậy, việc xây dựng Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng” là rất cần thiết.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ thành phố là cơ quan thường trực, chủ trì xây dựng Đề án, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, viện/trường theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Đề án.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT