Kết luận số 01-KL/TW có sức lan toả mạnh mẽ, tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội
Đăng ngày 20-05-2022 08:25

Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tới 3.131 điểm cầu, với trên 116.000 đại biểu cả nước tham dự. Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết, qua năm đầu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, kết quả cho thấy việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, đa dạng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần củng cố và ngày càng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa lớn lao của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như những tác động thiết thực, to lớn mang tính chỉ dẫn hành động trong thực tiễn của tư tưởng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đã cho thấy chủ trương đúng đắn, đúng hướng, đúng trọng điểm và hiệu quả bước đầu của Kết luận số 01-KL/TW.

Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đem lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị.

Kết luận số 01 được triển khai thực hiện rất kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19. Các kế hoạch, chương trình hành động được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21- KL/TW ngày 25-10-2021 (khóa XIII), Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây đựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII; có tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây đựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, Thành ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào chiều sâu, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nội dung được quan tâm trong sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình thành phố và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm mới; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đặc biệt, những vấn đề bức xúc trong cán bộ và nhân dân thời gian qua đã được giải quyết cơ bản, thấu đáo; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác được nhân dân tin tưởng và nêu gương.

Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu trong việc học tập và làm theo Bác

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW một năm vừa qua, với tinh thần rất khẩn trương, nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả nổi bật, dù việc triển khai gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trong những năm tới, tình hình quốc tế và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn, tác động mạnh, nhiều chiều đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, các ngành cần chú trọng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01-KL/TW, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, và các Kết luận, Quy định nêu gương của Trung ương; trong đó tập trung làm tốt hơn nữa 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, mà đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị

“Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cần khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; tăng cường và phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

“Cần chú ý quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ là: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi””, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT