Đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh
Đăng ngày 18-05-2022 16:49

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 27-4-2022 triển khai thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lí và phương thức hoạt động y tế trường học phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương; 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học (nhân viên chuyên trách hoặc phân công nhân viên kiêm nhiệm theo dõi công tác y tế trường học) hoặc kí hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương; 100% trung tâm y tế quận, huyện, trạm y tế xã, phường phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học.

Đồng thời, 100% chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố có quy chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; 100% cơ sở giáo dục và trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố có cơ chế phối hợp về công tác y tế trường học. 100% cán bộ phụ trách công tác y tế trường học Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức quản lí về y tế trường học. 100% nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục và y tế cơ sở được bồi dưỡng về công tác y tế trường học dành cho từng đối tượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Phấn đấu 95% cơ sở giáo dục được bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học: phòng làm việc, giường, trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu thông thường, thuốc thiết yếu và nguồn kinh phí trích lại từ bảo hiểm y tế dành cho chăm sóc sức ban đầu đối với học sinh. 100% cơ sở giáo dục công lập được bố trí nguồn kinh phí hoạt động y tế trường học từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Theo đó, một số nhiệm vụ chính được đề ra bao gồm: rà soát các chính sách có liên quan đến công tác y tế trường học trên địa bàn thành phố, tham mưu bổ sung các chính sách theo thẩm quyền được phân cấp quản lí; rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và huy động xã hội hóa về y tế trường học trong các cơ sở giáo dục; rà soát, cải tạo nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học phù hợp với thực tế của từng cấp học và diễn biến tình hình dịch, bệnh liên quan đến học sinh; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, nhân viên, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về chính sách y tế trường học trong các cơ sở giáo dục.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo triển khai Chương trình; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai các nội dung tại Kế hoạch. Căn cứ chỉ đạo của liên Bộ tham mưu Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ, chính sách đặc thù đối với giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm và chuyên trách công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục trình UBND thành phố xem xét quyết định; hướng dẫn quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo  có trách nhiệm hướng dẫn lồng ghép việc thực hiện Chương trình này với việc thực hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lí và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025;  Chương trình Sức khỏe Việt Nam và các chương trình, kế hoạch, đề án khác có liên quan để triển khai hiệu quả Chương trình.

Đồng thời, chủ trì rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc đáp ứng với thực tế từng cấp học; phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên trách và kiêm nhiệm về y tế trường học; triển khai hướng dẫn bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học đối với các cơ sở giáo dục thuộc nhóm ưu tiên. Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Y tế hướng dẫn hoạt động chuyên môn, tiêu chuẩn nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của y tế cơ sở đối với công tác y tế trường học đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo quy định Bộ Y tế. Chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong triển khai công tác y tế trường học; hướng dẫn về công tác kiểm tra sức khỏe định kì cho học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Mặt khác, tổ chức triển khai chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên làm công tác y tế trường học và tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về y tế trường học cho nhân viên y tế cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo lồng ghép triển khai Chương trình với việc triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, Chương trình sức khỏe Việt Nam và các chương trình, đề án, dự án và kế hoạch có liên quan.

UBND các quận, huyện có nhiệm vụ tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Chương trình theo phân cấp quản lí tại địa phương. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại hệ thống, xây dựng mô hình thực hiện công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 mục III của Chương trình phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Chủ động cân đối nguồn lực để bố trí kinh phí, huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện của địa phương để triển khai thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện về công tác y tế trường học trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện; theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Chương trình tại địa phương; định kì hằng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo quy định.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục, ngành Y tế, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện trong thực hiện huy động các nguồn lực, xã hội hóa thực hiện Chương trình; phối hợp các sở, ngành, địa phương xây dựng chương trình, dự án hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động của Chương trình theo đúng quy định.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và tổ chức đoàn thể xã hội khác trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của tổ chức, phối hợp với ngành Giáo dục, ngành Y tế, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tham gia tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các hội viên, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh và tham gia huy động nguồn lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan của Chương trình. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên theo quy định đối với các địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT