Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Đăng ngày 16-05-2022 16:32

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 19-4-2022 về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố năm 2021 theo các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, UBND thành phố thành lập Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng để triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá của UBND thành phố, do Thanh tra thành phố làm thường trực Tổ công tác và thành viên gồm các cơ quan: Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo là thành viên; Ban Nội chính Thành ủy tham gia thành viên Tổ công tác.

Trên cơ sở Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Thanh tra Chính phủ, Tổ công tác có trách nhiệm biên soạn, hoàn thiện lại thành Đề cương chi tiết gửi các địa phương, đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá và cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh. Tổ công tác lập Hồ sơ đánh giá, rà soát lại các Báo cáo tự đánh giá và hồ sơ, tài liệu do các địa phương, đơn vị thực hiện. Trong trường họp cần thiết, Tổ công tác yêu cầu các địa phương, đơn vị điều chỉnh báo cáo và cung cấp bổ sung các hồ sơ, tài liệu để hoàn thiện hồ sơ đánh giá.

Trên cơ sở Báo cáo tự đánh giá và hồ sơ tài liệu chứng minh của các địa phương, đơn vị, Tổ công tác tổng hợp và xây dựng Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của thành phố, trình UBND thành phố phê duyệt và gửi kết quả đánh giá về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15-6-2022.

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố là thường trực Tổ công tác, có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác, hoàn thiện các tài liệu và phụ lục đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 (sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021); triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đan vị thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; đồng thời là đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi, giải trình với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn của Tổ công tác, có trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, lập Hồ sơ đánh giá, xây dựng Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của địa phương, đơn vị mình và gửi về Thanh tra thành phố đảm bảo thời gian quy định. Các Báo cáo gửi về Thanh tra thành phố sau thời hạn quy định sẽ không được xem xét và coi như địa phương, đơn vị không tham gia đánh giá.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các Hội, đoàn thể cung cấp thông tin liên quan đến nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Đồng thời, đề nghị các cơ quan: Ban Nội chính Thành ủy, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Cục Thi hành án thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố cung cấp thông tin liên quan đến nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT