Thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình và hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh
Đăng ngày 05-05-2022 16:54

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2139/UBND-CATP ngày 19-4-2022 đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 10-1-2022 về việc ban hành Quy định về an toàn Phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình và hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định 01/2022/QĐ-UBND, nhất là quy định an toàn phòng cháy đối với nhà ở của hộ gia đình; quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định 01 đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động công tác tại cơ quan, đơn vị mình và nhân dân trên địa bàn quản lý được biết, chấp hành nghiêm túc, không để vi phạm dẫn đến xảy ra cháy, nổ.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng đến cán bộ, người lao động và nhân dân trong phạm vi quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, chủ hộ gia đình, chủ cơ cở trong việc thực hiện Quyết định 01. Sở Xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu, đối chiếu, hướng dẫn áp dụng các quy định tại Quyết định 01 trong việc cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở hộ gia đình, hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Sở Thộng tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Tổng đài 1022, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Quyết định 01, nhất là các nội dung quy định về lối thoát nạn, an toàn trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà ở hộ gia đình, hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh... để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nắm vững, chủ động thực hiện.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện triển khai thực hiện và chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc Quyết định 01, chú trọng nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả trách nhiệm được giao tại Điều 7, Điều 8, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và không để xảy ra cháy lan cháy lớn, gây thiệt hại ngiêm trọng về người và tài sản tại khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra sai phạm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời, chỉ đạo, giao lực lượng Công an cùng cấp trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; định kỳ (1 lần\năm) hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh theo quy đinh tại Quyết định 01. Đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh hiện hữu trước thời điểm Quyết định 01 có hiệu lực, đề nghị chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh cam kết thời gian hoàn thành việc thực hiện các giải pháp bổ sung đảm bảo theo các quy định tại Quyết định 01 trong thời hạn 1 năm kể từ ngày được kiểm tra lần đầu.

Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố tổ chức chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định 01, thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Định kỳ hoặc đột xuất tham mưu UBND thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định 01, trong đó tập trung đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung Quyết định 01 cho phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc nhắc nhở các đơn vị chưa chực hiện nghiêm túc.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Hàng năm tập hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố qua Công an thành phố trước ngày 20-12 để theo dõi, chỉ đạo.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT