Triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030
Đăng ngày 30-03-2022 13:24, Lượt xem: 487

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 1362/UBND-SNN ngày 16-3-2022 yêu cầu UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Công văn số 198/TTg-NN ngày 25-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, UBND giao các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với điều kiện của thành phố Đà Nẵng. Trong đó, UBND các quận, huyện tập trung tổ chức tuyên truyền, triển khai các nội dung của Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã... với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa phương.

Đồng thời, UBND các quận, huyện, các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Xây dựng căn cứ nội dung của Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên địa bàn thành phố, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch hành động thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố Đà Nẵng. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020- 2025 trên địa bàn thành phố. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, chú ý rà soát các cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn để kịp thời tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành và địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, cân đối, bố trí vốn đối với nguồn vốn chi đầu tư phát triển, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, cân đối, bố trí vốn đối với nguồn vốn chi thường xuyên trong dự toán của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung nghiên cứu đề xuất xây dựng các chương trình, đề án, dự án trọng điểm phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với điều kiện, đặc điểm và thế mạnh của thành phố, ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản gắn với công nghiệp chế biến nông sản và thị trường tiêu thụ, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Triển khai các giải pháp tăng cường liên kết vùng, hướng tới phát triển các cụm liên kết sản xuất - bảo quản - chế biến tiêu thụ nông sản gắn với các vùng nguyên liệu tập trung được cơ giới hóa đồng bộ, kết nối với cơ sở chế biến nông sản và hệ thống logistic, kênh phân phối, tiêu thụ nông sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ là cơ quan thường trực tham mưu triển khai thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, định kỳ hàng năm có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án được giao báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác