Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới
Đăng ngày 25-01-2022 15:18

UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12-1-2022 về việc tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố, với yêu cầu xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo đó, đề nghị các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã căn cứ nhiệm vụ, trách nhiệm của UBND các cấp, các ngành tại Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2806-QĐ/TU của Thành ủy Đà Nẵng tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; luôn gắn nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố sau đại dịch Covid-19 với công tác dân vận. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; công tác dận vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thực sự hiệu quả, hiệu lực, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với nhân dân; đặc biệt là tuyên truyền các giải pháp mới về cải cách hành chính trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên tuyên truyền các đường dây nóng của các ngành, các cấp, các kênh khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ công và công chức tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của các đơn vị đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 9298/KH-UBND ngày 14-11-2016 của UBND thành phố về triển khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 27-8-2021 của UBND thành phố về triển khai Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 5-8- 2021 của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL- UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9-1- 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công tác cải cách hành hành chính theo Kế hoạch hằng năm của UBND thành phố.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trao thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu UBND thành phố ban hành các quy định, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

UBND thành phố cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện trong quá trình xây dựng, tổ chức thực chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với từng ngành, lĩnh vực theo phân công; thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, nguồn lực Nhà nước...

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong thi hành công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân.

Chỉ thị nêu rõ, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để giải quyết các vấn đề vướng mắc và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Riêng Chủ tịch UBND quận có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân ở quận về tình hình hoạt động của UBND quận và phường những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng của công dân trên địa bàn quận trước kỳ họp thường kỳ của HĐND thành phố Đà Nẵng bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị theo quy định tại Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Tổ chức tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về những vẩn đề bức xúc của nhân dân theo thẩm quyền.

Chủ động phối hợp để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyêt định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 30-11-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố; Quyết định số 2838-QĐ/TU ngày 24-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố.

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu, phản hồi ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 27-5-2015 của UBND thành phố ban hành Quy định về trách nhiệm của UBND thành phố trong việc cung cấp thông tin và tiếp thu ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp, làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp vận động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo UBND thành phố theo quy định. Tổ chức triển khai hiệu quả Chuơng trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy đề xuất khen thưởng thường xuyên và đột xuất các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận của chính quyền thành phố.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn thành phố. Văn phòng UBND thành phố tiếp tục tham mưu đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách pháp luật đến người dân trên địa bàn thành phố đảm bảo kịp thời, chính xác.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT