Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hoá
Đăng ngày 07-01-2022 10:24, Lượt xem: 865

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 8506/UBND-CATP ngày 17-12-2021 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hoá trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu các cấp uỷ Đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Rà soát, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 3034/KH-UBND ngày 11-5-2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai, thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND thành phố về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm gồm: Kế hoạch số 3431/KH-UBND ngày 27-5-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 5-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14-6-2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngàv 25-6-2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Công văn số 7330/UBND-CATP ngày 30-10-2021 của UBND thành phố về việc lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy trong Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ tri, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, thống nhất trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình, điều tra cơ bản các loại hình cơ sở, trong đó chú trọng các nội dung có liên quan đến công tác PCCC đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hoá trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu dân cư. Tiếp tục duy trì phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành.

Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Công an thành phố tham mưu, đề xuất UBND thành phố về việc rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hoá chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người đảm bảo khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC. Phối hợp Công an thành phố thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn sử dụng điện để bảo đàm an toàn về PCCC tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

UBND thành phố giao Sở Công thương tăng cường việc kiểm tra đối với hệ thống điện, thiết bị điện đối với cơ sở, hộ gia đình, tập trung vào các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như: chợ, trung tâm thương mại; cơ sở sản xuất, kho hàng hoá trong khu công nghiệp; cơ sở, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh xen kẽ trong khu dân cư, làng nghề; các công trình ngầm, nhà máy điện; nhằm kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn để hướng dẫn, kiến nghị có biện pháp khắc phục; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong sử dụng điện. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn PCCC trong sử dụng điện, phổ biến pháp luật, kiến thức về an toàn điện để đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hiện hữu trên địa bàn thành phố có diện tích từ 50 ha trở lên thực hiện việc thành lập và duy trì hoạt động đội PCCC chuyên ngành. Đảm bảo việc trang bị phương tiện PCCC, CNCH đúng theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31-12-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 1312/KH-PCCC- XD ngày 8-11-20211 giữa Công an thành phố và Sở Xây dựng trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và xây dựng giai đoạn 2021-2025 theo Quy chế phối hợp số 04/QC-BCA-BXD ngày 10-9-2020 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng. Thực hiện đúng các quy định về công tác PCCC khi lập quy hoạch đô thị, khu dân cư, cụm, khu công nghiệp và thiết kế công trình xây dựng, trong đó chú trọng làm rõ các điều kiện đảm bảo hạ tầng phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp Công an thành phố, các sở, ngành liên quan nghiên cứu, kiểm tra đề xuất UBND thành phố trong việc duy tu, bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa các trụ nước chữa cháy, bể nước chữa cháy dự trữ tại các khu dân cư, khu đô thị. Phối hợp Công an thành phố nghiên cứu lồng ghép nội dung quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy trong quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch đô thị của thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác