Triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 01-12-2021 21:42

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 25-11-2021 triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu đến hết năm 2025 toàn thành phố trồng được 5.017.000 cây xanh tập trung và phân tán các loại, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào trồng cây phân tán, trồng rừng. Phát huy vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp và huy động sự tham gia vào cuộc của các tầng lớp xã hội thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức phát động phong trào thi đua để kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, hội viên và nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội; đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân.

Kế hoạch đặt chỉ tiêu trồng 163.000 cây xanh (tương đương khoảng 260,8 ha) tại khu vực đô thị như trồng trên các vỉa hè đường phố công viên, vườn hoa, quảng trường; trong khuôn viên các trụ sở, trường học bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng, vườn nhà, đât rẻo, và các công trình công cộng khác.

Trồng cây 1.850.000 cây xanh (tương đương 740 ha) tại khu vực nông thôn như vườn nhà, hành lang giao thông ven sông, kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, nương rẫy; trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất các công trình tín ngưỡng và các công trình công cộng khác.

Trồng 3.004.000 cây (tương đương 2.140 ha) rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, trồng mới rừng sản xuất tập trung, không bao gồm diện tích trồng rừng thay thế.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ Kế hoạch tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng đất bố trí diện tích đất trong rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất phù hợp với quy hoạch; bố trí diện tích đất trồng cây xanh đô thị khu dân cư, công sở, dọc các tuyến đường giao thông; đất trồng cây nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Đảm bảo diện tích đất đai, trồng cây phân tán phải có chủ quản lý, diện tích đất thuộc các tổ chức, hộ gia đình thì các tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm quản lý chăm sóc, bảo vệ hằng năm. Đối với diện tích đất công cộng đường giao thông, khu vực đất trống, ven sông, bãi bồi ở nông thôn đề nghị chính quyền địa phương giao cho tổ chức, đoàn thể, hiệp hội, nhân dân trồng chăm sóc và quản lý bảo vệ cây phân tán nhân dịp Tết trồng cây hàng năm.

Việc quản lý, chăm sóc cây xanh đô thị thực hiện theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11-6-2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị. Rừng trồng tập trung quản lý theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Đối với cây xanh khu vực nông thôn, cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây xanh; giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị các cấp, các ngành phụ trách từng khu vực, địa điểm trồng cây từ khâu chăm sóc, bảo vệ cây trồng đến khi cây trưởng thành; thường xuyên đánh gia số lượng, tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng để gắn với việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ hàng năm và kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ đảng viên và cơ quan đơn vị tổ xã phường.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận cây trồng và thực hiện công tác chăm sóc, duy tu theo quy định; ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, theo dõi cây xanh.

Các sở, banh, ngành, UBND cá quận, huyện có trách nhiệm tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai trồng và bảo vệ cây xanh, trong đó tăng cường huy động vốn từ xã hội hóa, vốn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, vận động tài trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng, trồng cây xanh. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng, trồng, chăm sóc, duy trì cây xanh trên các khu đất quy hoạch công viên, vườn hoa...

Đồng thời, lồng ghép các chương trình dự án đầu tư của nhà nước như: Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2021-2025; các dự án phát triển hạ tầng đô thị; xây dựng khu công nghiệp, công sở, làm đường giao thông có hạng mục trồng cây xanh được các bộ, ngành địa phương thực hiện và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác... Huy động nguồn lực về lao động, sự tình nguyện tham gia của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng và các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Kế hoạch được triển khai thực hiện trong 5 năm từ năm 2021 đến hết năm 2025, với tổng kinh phí trên 202 triệu đồng.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch. Hàng năm chủ trì tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện trồng rừng trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố và dự toán mua cây giống hỗ trợ nhân dân trồng trên diện tích vườn đồi, vườn nhà, đất lâm nghiệp nhỏ lẻ, phân tán và kinh phí triển khai, kiểm, tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch trồng cây xanh của cơ quan, đơn vị địa phương gửi Sở Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, chủ trì hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng đặc dụng, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán khu vực vườn đồi, vườn nhà, đất lâm nghiệp nhỏ lẻ, phân tán có diện tích dưới 0,3 ha; chịu trách nhiệm việc trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ đối với diện tích trồng cây xanh tập trung đảm bảo hiệu quả; thiết lập bản đồ theo dõi trồng cây xanh tập trung ở từng vị trí khu vực và ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành trong công tác quản lý cây xanh tập trung.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan xây dựng phương án chuẩn bị đủ cây giống đảm bảo chất lượng với loài cây và tiêu chuẩn cây trồng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành để có kế hoạch hỗ trợ hằng năm. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết tổng kết; đầu mối tống hợp Kế hoạch, kết quả thực hiện; báo cáo UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Thông tin Truyền thông, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng tổng hợp với các ngành, các cấp liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh trên địa bàn các quận huyện đến các tổ chức và người dân bằng nhiều hình thức để người dân biết tích cực tham gia thực hiện. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý cây xanh ở từng khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên (Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thành niên, Cựu chiến bỉnh...) tích cực tham gia vào việc thực hiện Kế hoạch với phương châm trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển đất nước bền vững.

Các tổ chức quản lý, sử dụng công trình chuyên ngành (điện, nước, hạ tầng viễn thông) trong quá trình thi công, sửa chữa, xử lý kỹ thuật công trình chuyên ngành, có trách nhiệm thông báo, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức được phân cấp quản lý và đơn vị đang thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh để bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và sự an toàn về cây xanh trước khi triển khai xây dựng, sửa chữa công trình.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng đất, trong đó xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng, đất trồng mới rừng sản xuất; đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, đất phát triển trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn; xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch được UBND thành phố giao. UBND các quận, huyện giao chỉ tiêu kế hoạch trồng cây hàng năm cho các xã, phường, các cơ quan, đơn vị và từng khu dân cư; đảm bảo diện tích đất đai thuộc các đối tượng trồng cây phân tán phải có chủ quản lý cụ thể, rõ ràng. Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án phát triển cây xanh trên địa bàn. Tổ chức, duy trì, phát triển phong trào “Tết trống cây” và trồng cây nhân dân hàng năm. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, giám sát, phân công trách nhiệm cho các địa phương, tổ chức, đoàn thể trong quá trình trồng, chăm sóc, bảo vệ, quản lý rừng và cây xanh. Hằng năm, tổng hợp số lượng cây cần trồng, chăm sóc, bảo vệ trong năm, xây dựng dự toán kinh phí đề nghị UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí để thực hiện. Đồng thời, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong và ngoài nước để thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sau trồng theo quy định, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng tại địa phương.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT