Dự kiến các kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2021, năm 2022 và định hướng năm 2023
Đăng ngày 17-11-2021 02:16

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 26-10-2021 về việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, với mục tiêu xây dựng các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả địch COVID-19, trên cơ sở đó từng bước ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch.

Theo đó, quan điểm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch là phòng chống dịch chuyển từ chiến lược “không COVID” sang chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải tiếp tục coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; bảo vệ sức khoẻ và an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết để duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Thực hiện mục tiêu kép, tập trung phòng chống dịch đồng thời chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản cụ thể để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải quyểt việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Coi bảo đảm ổn định chính trị - xã hội là nhiệm vụ xuyên suốt và trọng yếu, ý thức của người dân và tiêm vaccine là điều kiện tiên quyết, y tế là then chốt, khoa học - công nghệ là đột phá, phát triển kinh tế là nền tảng.

Quán triệt phương châm “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân ủng hộ quan điểm, chủ trương của thành phố, nỗ lực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch mà thành phố đang áp dụng. Chính sách hỗ trợ an sinh xã hội phải đảm bảo yêu cầu toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (quý IV năm 2021) phục hồi kinh tế - xã hội thành phố đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phấn đấu năm 2021 đạt quy mô GRDP bằng năm 2020; giai đoạn 2 (6 tháng đầu năm 2022) phục hồi kinh tế - xã hội phù hợp theo cấp độ dịch; giai đoạn 3 (từ tháng 7-2022 đến hết năm 2023) phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến, có 3 kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2021:

-Kịch bản 1 với  khả năng dịch bệnh còn diễn biến khá phức tạp: tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2021 giảm 2,33% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 giảm 1,5% so với năm 2020.

-Kịch bản 2 khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến nhưng được kiểm soát ở nguy cơ thấp, các ngành kinh tế có điều kiện để phục hồi sản xuất kinh doanh: tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2021 đạt 1,25% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 giảm 0,51% so với năm 2020.

-Kịch bản 3 khi tình hình dịch bệnh được khống chế tốt và kiểm soát chặt chẽ, các ngành kinh tế có khả năng phục hồi tốt: tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2021 đạt 3,46% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 tăng 0,11% so với năm 2020.

Dự kiến các kịch bản tăng trưởng năm 2022 và định hướng năm 2023:

-Kịch bản thấp: trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt nhưng phục hồi kinh tế của quốc tế và cả nước còn chậm, một số chuỗi cung ứng còn hạn chế, lượng khách du lịch có trở lại nhưng chưa được như kỳ vọng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 4,9% so với năm 2021.

-Kịch bản trung bình: trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước vẫn đang trong quá trình phục hồi, một số ngành dịch vụ bắt đầu phát triển ổn định, lượng khách du lịch có xu hướng tăng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 6,2% so với năm 2021.

-Kịch bản cao: trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước phát triển trở lại bình thường, một số ngành dịch vụ phát triển mạnh, lượng khách du lịch có xu hướng tăng cao, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 8,11% so với năm 2021.

Kế hoạch cần được đảm bảo về nguồn lực triển khai để có tính khả thi, hiệu quả nhằm đáp ứng mục tiêu chung của thành phố. Trước mắt, xác định nguồn lực chủ yếu sẽ tập trung cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế thành phố và được huy động từ ngân sách nhà nước và nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

Theo đó, ngân sách nhà nước ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, công tác phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội, đầu tư công, đặc biệt phát huy vai trò của đầu tư công để tạo tác động lan tỏa, dẫn dắt và kích thích tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trường hợp cần thiết, huy động các nguồn lực hợp pháp khác (phát hành trái phiếu, vay ưu đãi) để có nguồn đáp ứng nhu cầu đầu tư công, phục hồi kinh tế. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phục hồi lại toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục phát triển ngành nghề, sản phẩm, mở rộng thị trường, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã hội, tăng thu ngân sách...

Căn cứ các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được phân công, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, cơ quan trực thuộc UBND thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện kịp thời và có hiệu quả những nội dung của Kế hoạch.

Thủ trường các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15 của tháng cuối quý theo hướng lồng ghép vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh khi triển khai Kế hoạch này.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT