Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
Đăng ngày 02-11-2021 10:08

Sở Tài chính thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với các tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân là tài sản thi hành án tịch thu sung công quỹ Nhà nước như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, tầng 7, 8 Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Giá khởi điểm (VNĐ)

Đơn giá

Thành tiền

1

Nhôm hợp kim dạng thanh

kg

98.600

40.000

3.944.000.000

2

Đồng phế liệu

kg

41.130

170.000

6.992.100.000

 

Tổng cộng

 

 

 

10.936.100.000

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Mọi tổ chức bán đấu giá có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí cụ thể như sau:

a) Hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất: Có hồ sơ pháp lý doanh nghiệp rõ ràng theo quy định của pháp luật, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức đấu giá; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

đ) Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

e) Các tiêu chí khác:

Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập; Ký hợp đồng mua bán đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (Văn phòng Sở, số điện thoại: 02363827074).

Địa chỉ: Tầng 7, 8 Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

(Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ không được lựa chọn).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT