Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 15-10-2021 09:37

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 27-9-2021 phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025”, với một số mục tiêu như: lập hồ sơ xếp hạng 8 di tích cấp quốc gia và cấp thành phố; đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho 1-2 hiện vật; thực hiện trùng tu 12 nhà cổ dân gian chưa được xếp hạng nhưng có giá trị trên địa bàn thành phố.

Đề án nhằm bảo vệ, kế thừa và phát huy có chọn lọc, có định hướng giá trị di sản văn hóa dân tộc; huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Đồng thời, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng, tiêu biểu, tạo điểm nhấn cho văn hóa Đà Nẵng; đa dạng hóa sản phẩm đu lịch. Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, đề án đặt mục tiêu hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng, đảm bảo cảnh quan môi trường hài hòa, phục vụ phát huy giá trị di tích; quy hoạch các di tích tiêu biểu của thành phố. Thí điểm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho 5 di tích có khả năng phát triển du lịch để đáp ứng đủ điều kiện công nhận là điểm đến theo quy định của Luật Du lịch. Lập hồ sơ xếp hạng 8 di tích cấp quốc gia và cấp thành phố; đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho 1-2 hiện vật.

Bên cạnh đó, thực hiện trùng tu 12 nhà cổ dân gian chưa được xếp hạng nhưng có giá trị trên địa bàn thành phố. Hoàn thành việc số hóa các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu đã được công nhận; bản đồ di sản văn hóá thành phố Đà Nẵng. Lựa chọn 1 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản hóa hóa phi vật thể quốc gia; 1-2 nghệ nhân được xét tặng là Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tổ chức 5 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Để thực hiện mục tiêu trên, đề án đề ra nhiều giải pháp như: đầu tư hiện đại hóa, chuyển đổi số Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin của người địa phương và khách du lịch; triển khai các hoạt động tuyên truyền đối vối đồng bào dân tộc Cơtu nhằm nâng cao tự tôn dân tộc và nhận thức của đồng bào trong loại bỏ những tập tục lạc hậu, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào đối với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp kinh phí, tham gia đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích và khai thác địch vụ thương mại tại các khu di tích; tổ chức các hoạt động liên quần đến truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

Đồng thời, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có tính chuyên nghiệp cao, đội ngũ thợ lành nghề, được trang bị và nắm vững những quy định của pháp luật về di sản văn hóa; được trang bị các phương pháp khoa học về bảo tồn truyền thống và hiện đại. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa; hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về di sản văn hóa; hướng dẫn thực hiện việc kiện toàn các ban quản lý, tổ bảo vệ di tích. Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến liên kết, hợp tác với các tình, thành phố lân cận nhằm phát huy lợi thế “Con đường di sản văn hóa” để phát triển du lịch dị sản cho thành phố trong hệ thống chung…

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chủ động đề xuất UBND thành phố các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án. Đồng thời, định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai Đề án.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tham mưu việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích trên địa bàn thành phố, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; phối hợp với Sở Văn hóá và Thể thao thẩm định về nội dung đất đai, tác động môi trường liên quan đến các khu vực đề xuất lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích; tham gia xác nhận các khu vực đề xuất khoanh vùng bảo vệ di tích, trình UBND thành phố phê duyệt bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích.

UBND thành phố cũng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, phường, xã trong việc tổ chức, khai thác những giá trị của di sản văn hóa phục vụ cho việc phát triển du lịch và hướng dẫn các thủ tục công nhận điểm du lịch; hướng dẫn các công ty lữ hành, hướng dẫn viên và du khách thực hiện đúng nội quy, quy chế tại các di tích và giữ gìn, bảo vệ di tích trong hoạt động du lịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đưa việc học tập, tham quan, nghiên cứu di tích vào chương trình giáo dục ngoại khóa hàng năm của các cấp học, trường học. Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với bảo vệ di tích trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, giáo dục nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Tổ chức vận động, huy động, quản lý nguồn vốn xã hội hóa phục công tác tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và sửa chữa nhỏ di tích ở địa phương, đồng thời đề xuất hình thức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân, gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì xây dựng hồ sơ công nhận đỉểm đến du lịch cho di tích đủ tiêu chí trên địa bàn quản lý. Phối họp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện các nội dung của Đề án. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án tại địa phương, hằng năm có báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Văn hóa và Thể thao.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT