Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân
Đăng ngày 06-10-2021 12:27

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24-9-2021 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kIểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố” giai đoạn 2021-2025, với 41 nhiệm vụ thuộc 7 nhóm giải pháp cơ bản được giao cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết 102/2017/NQ-HĐND.

Theo đó, kế hoạch đề ra 7 nhóm giải pháp cơ bản, gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch; phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thành phố; hoàn thiện và mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông, công nghệ điều khiển tự động trong quản lý giao thông; kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; điều tiết phương tiện vào trung tâm thành phố; các giải pháp về quản lý giao thông.

Một số nhiệm vụ thuộc các nhóm giải pháp như: lập quy hoạch hợp phần giao thông vận tải, tích hợp vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và các quy hoạch phân khu đảm bảo định hướng TOD; triển khai thực hiện các dự án giao thông trong Chuyên đề về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm theo Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND thành phố; điều chỉnh, bổ sung mật độ mạng lưới, lộ trình tuyến, điểm dừng – đỗ, điểm đầu – điểm cuối và kết nối các phương thức khác phù hợp với nhu cầu thực tế; triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh, hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh tại Đà Nẵng…

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

Gác sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung công việc được giao tại Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thời gian và yêu cầu; lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Giao thông vận tải có ý kiến, làm cơ sở tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách của đơn vị, địa phượng; trước ngày 7-7 hàng năm gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư để cân đối ngân sách, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, trình HĐND thành phố phê chuẩn theo quy định của Luật Ngân sách.

Đồng thời, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 15-5 và ngày 15-10 hàng năm; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 5 năm trước ngày 15-5-2025 để Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 1-6 và ngày 1-11 hàng năm; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 5 năm trước 1-11-2025.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT