Nghỉ lễ, treo cờ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1975-02/9/2021)
Đăng ngày 01-09-2021 00:50, Lượt xem: 224

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo về việc nghỉ lễ, treo cờ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1975-02/9/2021 như sau:

1. Về việc nghỉ lễ: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) thực hiện theo Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách đểphòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Tất cả các cơ quan, đơn vị và hộ dân thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 02/9/2021 và ngày 03/9/2021.

3. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc theo Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 28/12/2020 của BanTuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác