Yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao
Đăng ngày 04-08-2021 06:39

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 4651/UBND-KSTT ngày 26-7-2021 yêu cầu các cơ quan, đơn vị đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chủ động trong công tác chỉ đạo xử lý, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi theo đúng thời gian quy định. Chỉ đạo việc thường xuyên rà soát các nội dung công việc do lãnh đạo UBND thành phố giao, trong đó chú trọng về thời hạn giao hoàn thành nhiệm vụ. Khi đến thời hạn giao mà công việc hoàn thành hay chưa hoàn thành đều phải có báo cáo lại cơ quan cấp trên và có đề xuất cụ thể về phương án xử lý và thời hạn cần gia hạn tiếp theo đối với nội dung công việc đơn vị chưa hoàn thành.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Văn phòng UBND thành phố trong việc xử lý thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo UBND thành phố giao để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ giao đạt yêu cầu, hiệu quả và đúng thời hạn quy định.

UBND thành phố biểu dương các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo UBND thành phố giao với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đạt tỉ lệ cao (hơn 90%), số lượng nhiệm vụ được giao nhiều (hơn 200 nhiệm vụ), tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn cao (hơn 75%) và tỉ lệ nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn không quá 1%, gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

Bên cạnh đó, yêu cầu lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao và thực hiện cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống theo dõi nhiệm vụ để nâng cao tỉ lệ hoàn thành, đặc biệt tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT