Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng
Đăng ngày 04-08-2021 06:38

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 30-7-2021 về việc tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cuộc thi nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20-1-2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021. Tạo đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và nhân dân trên địa bàn thành phố; góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tạo cơ hội để báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật rèn luyện kỹ năng truyền đạt thông tin pháp luật; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, nhân dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đồng thời, biểu dương, tôn vinh những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 và góp phần vào công cuộc phòng, chổng tham nhũng của Đảng, nhà nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Dự kiến tổ chức trong tháng 8-2021, đối tượng tham gia Cuộc thi là báo cáo viên pháp luật thành phố, báo cáo viên pháp luật quận, huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận tại Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung thi tập trung vào kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là kỹ năng thuyết trình.

Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai Cuộc thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Cuộc thi do Trung ương tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tổng kết Cuộc thi và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu UBND thành phố, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch. Thanh tra thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Cuộc thi và Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm truyền thông về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được biết, hưởng ứng.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí tổ chức Cuộc thi theo quy định. Giao Văn phòng UBND thành phố chuẩn bị, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác phục vụ tổ chức Cuộc thi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Cuộc thi do Trung ương tổ chức.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND quận, huyện có trách nhiệm triển khai Kế hoạch tại đơn vị, địa phương mình; phối hợp Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn thí sinh tiêu biểu tham gia Cuộc thi do Trung ương tổ chức.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT