Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện trong phân cấp ủy quyền
Đăng ngày 23-07-2021 03:40

Chiều 22-7, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì Hội nghị chuyên đề Phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm thảo luận, nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành chức năng đối với đề án Phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì Hội nghị chuyên đề Phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trình bày đề án tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, quan điểm chung của công tác phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố là đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với những nội dung công việc đã có quy định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền (tại các văn bản Luật chuyên ngành, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ chuyên ngành) về việc chính quyền địa phương xem xét thực hiện phân cấp đối với những nội dung công việc, nhiệm vụ được giao. Đối với những nhiệm vụ mới, chưa được quy định tại các văn bản quy phạm, hướng dẫn của cơ quan cấp trên thì rà soát, xem xét đề xuất ủy quyền hoặc thí điểm ủy quyền trong khoảng thời gian xác định; trên cơ sở sơ kết, tổng kết kết quả ủy quyền để xem xét, đề xuất ủy quyền giai đoạn tiếp theo hoặc đề xuất phân cấp.

Với 4 lĩnh vực phân cấp trọng tâm gồm: tổ chức bộ máy, nhân lực; quản lý đầu tư; quản lý đất đai; tài chính ngân sách, việc phân cấp phải tuân thủ các nguyên tắc và thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Phân cấp cho UBND quận, huyện cần tính đến phương án cho phép UBND quận phân cấp cho UBND phường, xã hay không. Nếu trường hợp không cho phép tiếp tục phân cấp cho UBND phường, xã thì phải quy định rõ trong văn bản phân cấp.

Việc phân cấp phải phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo lĩnh vực và địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm một việc không quá 2 cấp hành chính quản lý; việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện.

Đồng thời, phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình phân cấp; tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước phân cấp, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước được phân cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. Thực hiện việc đánh giá, rà soát thường xuyên để đảm bảo tính đồng bộ và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Phân cấp gắn với đẩy mạnh các giải pháp về chuyển giao dịch vụ hành chính công, nhiệm vụ có tính chất hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước cho tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức, đơn vị ngoài nhà nước.

Việc ủy quyền quản lý nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc và thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Cụ thể, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; Ủy ban nhân dân ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới.

Việc ủy quyền được thực hiện trong thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể và phải được thể hiện bằng văn bản; phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền han đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã ủy quyền. Ủy quyền nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý, tính chủ động xử lý công việc của các cơ quan, cá nhân được ủy quyền.

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng trình bày đề án tại hội nghị

Để tăng cường trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đơn giản hóa trình tự, thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian, quy trình hành chính, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tiến hành ủy quyền cho các cơ quan, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, các Ban Quản lý, cơ quan hành chính khác thuộc UBND thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố; UBND các quận, huyện, Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố thuộc nhóm công việc nội dung đơn giản như phê duyệt các báo cáo, kế hoạch, công văn chỉ đạo, đôn đốc, phê duyệt triển khai các nội dung đã được thống nhất về nguyên tắc, thể chế trong một văn bản khác, kiểm tra, đánh giá…

Cụ thể, trong lĩnh vực đô thị thực hiện uỷ quyền về giao thông đô thị, xây dựng đô thị, quy hoạch... Lĩnh vực kinh tế - ngân sách - dự án thực hiện uỷ quyền dự án đầu tư; công thương; nông nghiệp; quản lý, theo dõi vốn nhà nước, nhân sự quản lý, đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản - đất đai - môi trường đẩy mạnh công tác uỷ quyền nhiệm vụ liên quan đến đất đai như thu hồi đất, cấp giây chứng nhận; báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lĩnh vực tổ chức - nhân lực - tôn giáo thực hiện uỷ quyền công tác báo cáo các nội dung về tổ chức bộ máy, tinh giản dựa trên tổng hợp kết quả thực hiện các quyết định, phê duyệt của UBND thành phố; tiếp nhận công chức, viên chức; thông tin liên quan đến tổ chức tôn giáo.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội - khoa học công nghệ thực hiện ủy quyền đối với các thủ tục tiếp nhận thông tin; cấp phép, cấp giấy chứng nhận, cho phép hoạt động trên các lĩnh vực dựa trên các quy định, điều kiện, quy chuẩn đã ban hành. Lĩnh vực tư pháp thực hiện uỷ quyền công tác báo cáo; tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai; kiểm tra, thanh tra... một số nội dung trên lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. Một số lĩnh vực khác về ngoại giao, trích lục hộ tịch...

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo thực hiện giãn cách phòng, chống dịch COVID-19

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đề nghị nhóm nghiên cứu đề án tiếp tục nghiên cứu làm rõ việc phân cấp, uỷ quyền giữa UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố với Chủ tịch UBND quận, trên cơ sở kết hợp giữa Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết 119/2020/QH14, lĩnh vực nào chưa rõ thì chưa nên phân cấp mà phải hỏi ý kiến cơ quan có thẩm quyền đầy đủ; đồng thời cần hết sức thận trọng trong vấn đề phân cấp về giá.

Đối với Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, theo Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh, có 3 lĩnh vực quan trọng cần tập trung phân cấp, uỷ quyền, gồm: quy hoạch xây dựng; cấp phép lao động; đánh giá báo cáo tác động môi trường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, nhất là Sở Nội vụ và Sở Tư pháp, trong công tác nghiên cứu, xây dựng đề án. “Chúng ta cần thống nhất quan điểm mục tiêu của phân cấp, uỷ quyền là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giảm áp lực cho cơ quan cấp trên, nhưng phải đảm bảo kiểm soát tốt những lĩnh vực được phân cấp, uỷ quyền”, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đóng góp tại hội nghị, Chủ tịch Lê Trung Chinh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện đề án trong tháng 7-2021, trong trường hợp cần thiết phải trao đổi, xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; đồng thời, đề nghị các quận chủ động đề xuất nhiệm vụ cần UBND thành phố phân cấp, uỷ quyền cho UBND quận nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT