Tổ chức đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy
Đăng ngày 20-07-2021 12:26

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 25-6-2021 về việc thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong thời gian từ nay đến ngày 15-10-2021.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh, kiềm chế tối đa số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đồng thời, kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn duy trì thường xuyên các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định.

Theo đó, công tác tuyên truyền được tổ chức thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp đến người dân trong khu dân cư; lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tại khu dân cư; tờ rơi, băng rôn; loa phát thanh của phường, xã và trên phương tiện thông tin đại chúng; gửi tin nhắn (sms) đến số điện thoại của người dân.

Nội dung truyên truyền tập trung phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC, như trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người dân, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, các hành vi bị nghiêm cấm, hành vi vì phạm phải xử lý theo quy định; các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ; các vụ cháy điển hình gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; kiến thức cơ bản về PCCC; việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình; kỹ năng thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng.

Công tác kiểm tra được thực hiện bằng hình thức thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC, xây dựng, đăng tải các tin, bài, clip, phóng sự, chuyên mục, hướng đẫn tổ chức các hoạt động PCCC tại khu dân cư; tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng PCCC, thoát nạn, thoát hiểm cho nhân dân trong các tình huống cháy, nỗ xảy ra tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn UBND quận, huyện, phường, xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ; kiểm tra, đôn đốc việc thành lập tổ chức thực hiện của các đoàn kiểm tra liên ngành; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết họp sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, nghiên cứu, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, triển khai hiệu quả công tác thoát nạn, chữa cháy ngay từ khi đám cháy mới phát sinh, phù hợp với đặc điểm các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời, hiệu quả; phối hợp hướng dẫn tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết họp sản xuất, kinh doanh.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC, nhất là tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng phối hợp với Công an thành phố xây dựng, đăng tải các tin, bài, clip, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về hoạt động PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ờ kết hợp sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn phòng ngừa cháy, nổ, biện pháp an toàn khi sử dụng gas, điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; cảnh báo cháy, nổ, tai nạn, sự cố; thông tin về các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, cháy điển hình, giới thiệu gương người tốt, việc tốt về PCCC... Chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tăng thời lượng, nội dung, phát sóng chương trình vào khung giờ vàng, giờ cao điểm để người dân có thể theo dõi và thực hiện.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể phối hơp với lực lượng Công an và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; xây dựng hiệu quả các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả và triển khai áp dụng, nhân rộng tại địa phương.

UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của cán bộ, đảng viện và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với Công an thành phố tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng PCCC, thoát nạn, thoát hiểm cho nhân dân khi có cháy xảy ra tại hộ gia đình.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, phường, xã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra, kết hợp tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, chú trọng kiểm tra về: trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở; chất lượng hoạt động của lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ; vận động trang bị phương tiện chữa cháy xách tay tại hộ gia đình; việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, kịp thời phát hiện cháy từ ban đầu; chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong phòng ngừa cháy, nổ tai nạn, sự cố. Bên cạnh đó, lập biên bản và yêu cầu chủ hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về PCCC tại địa bàn quản lý.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT