Điều chỉnh dự án: Đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 1), đoạn từ đường Lê Văn Hiến đến Khu tái định cư Bá Tùng
Đăng ngày 30-12-2020 09:48

Tên dự án: Đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 1), đoạn từ đường Lê Văn Hiến đến Khu tái định cư Bá Tùng (theo Tờ trình số 6891/TTr-UBND ngày 17/10/2020).

Mục tiêu đầu tư: Dự án đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 1), đoạn từ đường Lê Văn Hiến đến Khu tái định cư Bá Tùng đầu tư xây dựng đã khớp nối hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của nhân dân, góp phần đẩy nhanh phất triển kinh tế - xã hội trong khu vực và hoàn thiện mạng lưới giao thông chung trên toàn thành phố.

Quy mô điều chỉnh: 

 

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh bổ sung các nội dung thuộc hạng mục hệ thống giao thông đã được Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung; phê duyệt chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác tại Quyết định số 947/QĐ-SGTVT ngày 01/12/2010, Quyết định số 1067/QĐ-SGTVT ngày 27/12/2010, Quyết định số 1140/QĐ-SGTVT ngày 30/12/2011, Quyết định số 2097/QĐ-SGTVT ngày 14/04/2015, Quyết định số 9425/QĐ-SGTVT ngày 19/12/2015 và Quyết định số 3311/QĐ-SGTVT ngày 25/5/2016.

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh bổ sung các nội dung thuộc hạng mục hệ thống thoát nước đã được Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung; phê duyệt chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác tại Quyết định số 631/QĐ-SGTVT ngày 12/08/2011, Quyết định số 1138/QĐ-SGTVT ngày 30/12/2011, Quyết định số 449/QĐ-SGTVT ngày 29/5/2014, Quyết định số 6499/QĐ-SGTVT ngày 23/9/2016.

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh bổ sung các nội dung thuộc hạng mục hệ thống cấp nước đã được Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 924/QĐ-SGTVT ngày 18/11/2011 và Quyết định số 610/QĐ-SGTVT ngày 21/07/2014.

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư theo chi phí đầu tư thuộc hạng mục tháo dỡ di dời đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, thu hồi điện chiếu sáng hiện có và xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt quyết toán tai Quyết định số 9617/QĐ-UBND ngày 30/12/2014, Quyết định số 9722/ QĐ-UBND ngày 31/12/2014 và Quyết định số 3148/ QĐ-UBND ngày 12/6/2017.

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh các nội dung thuộc chi phí đền bù giải tỏa đã được Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt Quyết toán tại quyết định số 33340/QĐ-UBND ngày 26/5/2016, Quyết định số 287/QĐ-STC ngày 06/7/2012; bổ sung chi phí đền bù giải tỏa theo Công văn số 274/CV-BGPMB ngày 31/8/2020 của Ban Giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn.

 

Nguyên nhân điều chỉnh: Điều chỉnh tổng mức đầu tư trên cơ sở tổng hợp, cập nhật lại chi phí các hạng mục xây lắp (chi phí xây dựng và chi phí khác) đã được cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định tại điểm a, khoản 3.3 điều 3 Công văn số 3860/UBND/QLĐTư ngày 30/6/2008 của UBND thành phố và cập nhật lại kinh phí giải tỏa đền bù do đơn vị giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện.

Dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 108.647.732.000 đồng.

Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Địa điểm thực hiện dự án: Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năm 2010 đến nay.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT