Điều chỉnh dự án: Nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1)
Đăng ngày 30-12-2020 03:06

Tên dự án: Nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1) (theo Tờ trình số 6564/TTr- UBND ngày 05/10/2020).

Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới công trình Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1) nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về nhà ở ngày một tăng cao của công nhân đang làm việc tại khu vực này đồng thời góp phần cải tạo cảnh quan nơi đây.

Quy mô đầu tư điều chỉnh: 

a) Quy mô đầu tư dự án theo các nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 19/10/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng..

b) Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1) theo các chủ trương đã được UBND thành phố thống nhất và đã được phê duyệt dự toán; các hạng mục phát sinh đã được Sở Xây dựng có ý kiến. Cụ thể như sau:

- Hạng mục phát sinh do điều chỉnh cọc theo Quyết định số 5981/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt hồ sơ dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1) với tổng kinh phí 651.271.000 đồng.

- Hạng mục phát sinh do bổ sung hệ thống xử lý nước thải theo Quyết định 862/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố với kinh phí không quá 2.329.602.000 đồng.

- Điều chỉnh các chi phí tư vấn tại Quyết định Số 3152/QĐ-UBND ngày 17/72019 và Quyết định Số 3641/QĐ-UBND ngày 17/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố.

- Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục phát sinh trong quá trình thi công theo ý kiến đã được Sở Xây dựng thống nhất tại Công văn số 2325/SXD-QLXD ngày 1/4/2020 với kinh phí 194.251.000 đồng .

- Bổ sung xây dựng khu thể thao: 02 sân cầu lông, 02 sân đá bóng trồng cỏ, 01 nhà phục vụ, sân nền bê tông, điện chiếu sáng và cảnh quan xung quanh.

Nhóm, dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp III, công trình giao thông cấp III, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 77.603.474.000 đồng.

Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Địa điểm thực hiện dự án: Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2018-2021.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT