Công khai dự toán năm 2021 trình HĐND thành phố
Đăng ngày 06-12-2020 10:10

Thực hiện chế độ công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2020; phương án xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2021, thành phố thực hiện công khai thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương, nội dung cụ thể tại mục đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT