Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
Đăng ngày 23-07-2020 10:52, Lượt xem: 6584

Ngày 22-7, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra Trương Thị Mai và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đồng chủ trì buổi làm việc.

Nâng cao nhận thức vai trò công tác dân vận, kỹ năng, phương pháp công tác dân vận của cán bộ, công chức, viên chức

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Thanh Quang cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, nhận thức của cấp ủy và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò công tác dân vận, nhất là nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành về công tác dân vận của chính quyền được nâng lên. Quan điểm "Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt" và phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" đã dần đi vào thực tế, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống “chính quyền điện tử” bước đầu được hình thành từ cấp thành phố đến các quận, huyện, sở, ngành, nhất là ứng dụng các dịch vụ công, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, luôn duy trì thứ hạng cao về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt là địa phương 10 năm liên tiếp dẫn đầu về Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông...UBND thành phố ban hành quy định trách nhiệm về cung cấp thông tin và tiếp thu góp ý, tạo cơ sở để Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp phát huy quyền, trách nhiệm trong việc tham gia góp ý xây dựng chính quyền. Quan hệ phối hợp giữa chính quyền, sở ban ngành và Mặt trận, các đoàn thể trong công tác dân vận có nhiều tiến bộ. Nhờ vậy, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng được củng cố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc quy chế dân vận, kịp thời triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm. Công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhận thức về vai trò, vị trí của công tác dân vận, kỹ năng, phương pháp công tác dân vận của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chính quyền được nâng lên. Mặt trận, các hội, đoàn thể đã phối hợp triển khai các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động trên địa bàn, nhất là các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội, chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” , phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các Chỉ thị 24-CT/TU, Chỉ thị 25-CT/TU, Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các chủ trương giải tỏa, đền bù, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nắm tình hình nhân dân, dự báo tình hình dư luận xã hội

Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế công tác dân vận từ Trung ương đến địa phương chậm ban hành, chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện Quy chế tại địa phương, đơn vị. Tại một số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác triển khai, quán triệt nội dung Quy chế chưa nghiêm túc, vẫn còn nhận thức công tác dân vận là của nhiệm vụ của Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể.

Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW chưa được quan tâm đúng mức, nhất là ở cơ sở. Kiến thức và kỹ năng về công tác dân vận của một bộ phận cán bộ các cơ quan khối Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp còn hạn chế, bất cập, do chưa được đào tạo, bồi dưỡng; vai trò tham mưu, đề xuất của cán bộ làm công tác dân vận chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đà Nẵng trong công tác dân vận thời gian qua, xây dựng quy chế về công tác dân vận và triển khai đến từng cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với công tác dân vận. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát với hàng loạt văn bản hướng dẫn của Thành ủy, UBND Thành phố; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, lồng ghép công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, coi công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Về công tác dân vận trong tình hình mới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai lưu ý, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phát triển Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, nhất là Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề với những chỉ tiêu rất cao. Do đó, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy các hiệu quả đã đạt được, đồng thời cần nhận thức cao hơn, có trách nhiệm hơn nữa về công tác dân vận. Đổi mới phương pháp dân vận, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, dự báo tình hình dư luận xã hội. Phát huy hơn nữa vai trò chủ động trong công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương của thành phố. 

Mỗi cán bộ đảng viên phải nêu gương, đi đầu trong công tác dân vận. Người dân được tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển thành phố. Trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố phải quan tâm giải quyết tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, từ đó phát huy sức mạnh của nhân dân, kinh tế xã hội địa phương phát triển, quốc phòng - an ninh bảo đảm, đời sống người dân nâng cao, góp phần củng cố niềm tin và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Nhà nước, địa phương. 

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác