Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Đền bù, giải tỏa thuộc dự án Khu nghĩa trang Hòa Ninh (phần đất nông nghiệp không sản xuất được)
Đăng ngày 14-04-2020 10:02

Tên dự án: Đền bù, giải tỏa thuộc dự án Khu nghĩa trang Hòa Ninh (phần đất nông nghiệp không sản xuất được)

Địa điểm thực hiện: xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu đầu tư: Đền bù, giải tỏa để thu hồi đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng thi công các dự án trên địa bàn thành phố. Đồng thời, việc giải phóng mặt bằng xây dựng nhằm tạo quỳ đất dự trữ phát triển để thành phố quản lý.

Nội dung và quy mô đầu tư: Đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng theo tổng mặt bằng quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng TL 1/500 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 (chủ trương đầu tư đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5996/OĐ-UBND ngày 31/12/2019).

Loại dự án: Dự án nhóm C

Tổng mức đầu tư dự án: Mười sáu tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT