Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019
Đăng ngày 10-10-2019 14:48

1. Về thu ngân sách
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Ước thực hiện 9 tháng đầu năm là 21.194,28 tỷ đồng, đạt 77,4% dự toán giao, gồm:
- Thu nội địa: Ước thực hiện là 18.305,96 tỷ đồng, đạt 78% dự toán; gồm: 
+ Thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) là 15.968,18 tỷ đồng, đạt 76,1% dự toán.
+ Thu tiền sử dụng đất là 2.337,78 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán.
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: Ước thực hiện là 2.845,53 tỷ đồng, đạt 73% dự toán.
- Thu viện trợ là 34,42 tỷ đồng và thu huy động đóng góp 8,37 tỷ đồng.
2. Về chi ngân sách
Tổng chi ngân sách địa phương (không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách) ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 là 10.158 tỷ đồng, đạt 55,4% dự toán Trung ương giao, cụ thể một số lĩnh vực chi như sau:
- Chi đầu tư phát triển là 4.685 tỷ đồng. 
- Chi thường xuyên là 4.571 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 200 tỷ đồng.
3. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán thu, chi
a) Về thu ngân sách
Nhìn chung thu NSNN trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2019 đạt tiến độ dự toán HĐND thành phố giao. Một số lĩnh vực thu đạt khá so với dự toán, cụ thể một số lĩnh vực như: thu NSNN Trung ương (đạt 94,5% dự toán và bằng 130,3% so với cùng kỳ 2018); thu công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (đạt 78,8% dự toán và bằng 126,1% so với cùng kỳ 2018); thuế thu nhập cá nhân (đạt 77,2% dự toán và bằng 133,8% so với cùng kỳ 2018); lệ phí trước bạ (đạt 77,5% dự toán và bằng 133,2% so với cùng kỳ 2018). Tuy nhiên lĩnh vực thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm so với dự toán (đạt 68,7% dự toán và bằng 98,9% so với cùng kỳ 2018).
b) Về chi ngân sách
Điều hành chi ngân sách đảm bảo cân đối theo dự toán và tiến độ thu ngân sách, ưu tiên tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, chi các công trình động lực, trọng điểm, thực hiện chính sách chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác môi trường, chi quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội, các chương trình, nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Nội dung cụ thể tại văn bản Số 3352/STC-QLNS ngày 08/10/2019 của Sở Tài chính v/v công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác