Tình hình quản lý, sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường các năm 2017-2019 của thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 14-10-2020 08:02

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo số 284/BC-UBND gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường các năm 2017-2019 của thành phố Đà Nẵng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT