Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ
Đăng ngày 18-09-2018 01:30, Lượt xem: 629

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo đến các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức như sau:

I. Đối với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức:
Thành phần hồ sơ được quy định tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: Bổ sung Điều 58b Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau:
1. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực 
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 01 (Phụ lục V Nghị định 100/2018/NĐ-CP);
b) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
c) Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
d) Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
đ) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
e) Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
g) Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.
h) Các tài liệu nộp về Sở Xây dựng phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực 
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 01 (Phụ lục V Nghị định 100/2018/NĐ-CP);
b) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.
3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực 
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 01 (Phụ lục V Nghị định 100/2018/NĐ-CP);
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu số 01 (Phụ lục V Nghị định 100/2018/NĐ-CP);
b) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
c) Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
d) Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
đ) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
e) Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
g) Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.
h) Các tài liệu nộp về Sở Xây dựng phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.
4. Tổ chức thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. 
- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) /chứng chỉ) (Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính).  
- Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/chứng chỉ (Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính). 
5. Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực  hoạt động xây dựng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định qua mạng trực tuyến trên website của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://sxd.danang.gov.vn hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng - Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.
Thời gian nhận kết quả: tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng theo ngày hẹn ghi trên Phiếu nhận hồ sơ.

II. Đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân:
Thành phần hồ sơ được quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung Điều 55 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau:
1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề 
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01, Mẫu số 04 (Phụ lục I, Phụ lục VI Nghị định 100/2018/NĐ-CP) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
b) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp.
Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
c) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị nâng hạng chứng chỉ hành nghề.
d) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.
đ) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.
e) Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
g) Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d và đ khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề 
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 (Phụ lục I Nghị định 100/2018/NĐ-CP) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
b) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.
3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề 
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 (Phụ lục I Nghị định 100/2018/NĐ-CP) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
b) Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Hồ sơ đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề 
a) Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 03 (Phụ lục III Nghị định 100/2018/NĐ-CP) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
b) Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
c) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.
5. Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 
- Lệ phí thi sát hạch: 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng)/lượt sát hạch (Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 về việc Ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng).
- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) /chứng chỉ) (Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.  
- Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)/chứng chỉ (Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng). 
6. Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định qua mạng trực tuyến trên website của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://sxd.danang.gov.vn hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng, địa chỉ 109 Lê Sát – quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng.

III. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và chứng chỉ hành nghề của cá nhân kể từ ngày 15/9/2018.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được biết và có cơ sở thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng – Tầng 13 – Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0236 3826 375 để được hướng dẫn, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết./.

Sở Xây dựng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác